Lesson Plans

Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Saturday, January 19, 2008

Do you write lesson plans?

Can you help me improve these lesson plans?
What do you think about the objectives?
What approach should I use in each lesson and how do you do it?
How do you integrate a lesson to other subjects?

Lesson plans are posted separately. You can post your comments in each entry.

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 1 - Tempo

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nakikilala ang iba’t ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
2. Nakakasunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pag-awit/pagtugtog)
3. Maipapaliwanag ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin

II. Paksang-Aralin: Tempo
Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitiwala sa sarili
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk pp. 60-66
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 53-58
• Rejoice TV ad na “Kering-Keri”
http://youtube.com/watch?v=sUZVvY_W018
Mga Kagamitan:
• projector
• computer at internet (o computer at kopya ng TV ad)
• musical score ng “Pandangguhan” d menor 3/4 mi
• pitch pipe

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Praktisin ang tinig.
2. Ilahad ang musical score ng “Pandangguhan”.
3. Ipakanta ang “Pandangguhan” at pag-usapan ang nilalaman.

B. Panlinang na Gawain
1. Ipasuri ang musical score ng kanta at ipatukoy ang iba’t ibang mga simbolo o pananda.
2. Pag-usapan ang bawat pananda na babanggitin.
Halimbawa: “Andante”
3. Itanong:
• Anong bahagi ng kanta ang kailangang kantahin sa tempong andante?
• I-try nga nating kantahin?
• Patuloy na pag-usapan ang iba’t ibang panandang pantempo.
4. Ipapanood ang TV ad na “Kering-keri” ng Rejoice.

5. Itanong/Sabihin:
• Aling bahagi ng kanta ang kinakanta sa tempong adante?
• Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng bahaging ito?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Ano ang tempo?
• Anu-ano ang iba’t ibang panandang para sa tempo?
• Ano ang kahulugan ng accelerando? ng ritardando?
• Paano inaawit ang mga bahagi ng komposisyon na may ganitong tempo? Magbigay ng halimbawa.

D. Pangwakas na Gawain
1. Ipaawit na muli sa mga bata ang “Pandangguhan” at ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pantempo.
2. Itanong:
• Angkop ba ang mga pananda sa mga letra ng kanta? Ipaliwanag.

PANGKAASALAN 2 - Linya at Lawak sa Paningin

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapamalas ang kaalaman at pag-unawa sa linya
2. Natatalakay kung paano naipapakita ang movement at illusion of space sa pamamagitan ng linya
3.

II. Paksang-leksyon: Linya at Lawak sa Paningin
Integrasyon:
• EKAWP: Relasyong long distance
• English: Proverbs
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 86-90
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 68-73
• Globe TV ad na “Bridges” http://youtube.com/watch?v=fUjvhX2fKck
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng Globe TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang dating kaalaman ng mga bata tungkol sa linya.
2. Itanong:
• Ano ang linya?
• Saan nagmula ang linya?
• Anu-ano ang iba’t ibang katangian ng linya?

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Patayuin ang mga bata sa dulo ng isang mahabang corridor. Kung hindi pwede, ipamasid sa mga bata ang larawan sa pahina 86.
2. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin mo sa larawan?
• Ano ang napapansin mo sa mga linya sa magkabilang gilid ng daan?
• Ang dako na parang nagkakadikit ang dalawang linyang palayo ay tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
• Kung tatayo ka sa tabing dagat at tatanaw sa pinakamalayong kayang abutin ng paningin mo, mapapansin mo na parang may pahigang guhit o linya sa dulo. Ang linyang ito ang tinatawag na horizon o “guhit-tagpuan”. Ang horizon ay isang linyang abot-tanaw na parang dito nagtatagpo ang langit at lupa o ang langit at dagat.

Apat na bagay ang kailangan upang maging malawak sa paningin ang isang espasyo:
a. horizon o “guhit-tagpuan”
b. invisible point o “hinagap na tuldok”
c. invisible lines o “hinagap na mga guhit”
d. mga bagay na iginuhit

3. Ipapanood ang Globe TV ad na “Bridges”.

4. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin nyo sa blue(ng) ribbon?
• Ano ang ipinapahiwatig ng pagliit ng ribbon?
• Nagsisilbing tulay ng mga karakter sa advertisement ng mga ribbon. Mahaba at malayo ang naaabot ng mga ito.
5. Ipapanood ng Globe TV ad na “Giants”.

6. Itanong/Sabihin:
• Ituro ang horizon line sa mga eksana ng advertisement.
• Ikumpara ang tao o bagay na nasa pinaka-ibaba at nasa pinaka-itaas na parte ng screen:
magkapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, magbarkada, at mag-ina
7. Pag-usapan ang nilalaman ng mga advertisement:
• Anu-ano ang mga kailangang gawin upang tumibay ang isang relasyon?
8. Ipaliwanag ang mga sumusunod habang iginuguhit sa blackboard. Nandito ang paraan upang mapalawak sa paningin ang isang espasyo:
a. Gumawa ng horizon o “guhit-tagpuan” sa papel na lalagyan ng disenyo. Ang pahalang na guhit na ito ay maaaring ilagay sa alinmang bahagi ng papel
b. Sa isang bahagi ng horizon, maglagay ng isang tuldok. Ito ang tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
c. Mula sa tuldok, gumawa ng dalawang tuwid na guhit na naghihiwalay patungo sa ibaba ng papel. Ang tawag sa dalawang guhit na ito ay invisible lines o “hinagap na guhit” at maaaring burahin matapos iguhit ang disenyo. Maaaring ang mga ito ay parehong tumutungo sa kaliwa o sa kanan. At maaaring ang isa ay patungo sa kaliwa at ang isa naman ay sa kanan.
d. Sabihin:
• Sa napanood na advertisement, ang mga ribbon ay pakurba at patungo sa iba’t ibang direksyon.
(I-replay ang advertisement kung kinakailangan.)
e. Guhitan ng mga linya ang loob ng dalawang invisible lines. Seguraduhing ang dalawang dulo ng mga linya ay umaabot sa invisible point.
Mapapansin mo na umiiksi ang mga linya habang papalapit sa tuldok. Ang invisible point ay maaaring ilagay sa alinmang parte ng papel na gagawan ng larawan. Maaari rin itong lumagpas sa papel kung kinakailangan.
f. Sabihin:
• Tulad sa napanood na advertisement, may ilang ribbons na hindi makikita ang invisible point.
(I-replay ang advertisement.)
g. Ipakita ang mga larawan ng:
i. Iba’t ibang puwesto ng horizon
ii. Iba’t ibang puwesto ng invisible point
iii. Iba’t ibang direksyon ng invisible lines at mga linya sa loob nito.

C. Paglalahat
1. Itanong:
Paano mo maipapakita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya?

PANGKAASALAN 3 - Sentro ng Kawilihan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapakita ang kaalaman at pag-unawa sa mga prinsipyo
ng sining
2.
3.

II. Paksang-leksyon: Sentro ng Kawilihan
Integrasyon:
• EKAWP: Self-confidence
• EPP: Pagiging maayos at mabikas
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 112-114
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 88-91
• Bench “Bush” http://www.youtube.com/watch?v=s8JrwQ41hf0
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood at pag-usapan TV ad na “Bush” ng Bench.

2. Ipatukoy kung ano ang pinaka-binigyang atensyon sa TV ad at paano ito binigyang atensyon.
3. Talakayin ang ipinapahiwatig sa TV ad.
4. Ipalarawan ang paboritong damit o gamit ng mga bata at paano napapataas nito ang confidence nila.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipakita sa mga bata ang iba’t ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan.
2. Pag-usapan ang nabanggit na mga larawan.
Larawang pinatingkad ng kulay ang sentro ng kawilihan.
a. Itanong:
• Anu-ano ang nakikita nyo sa larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Paano ginagamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?
• Sentro ng kawilihang binigyang-diin sa pamamagitan ng mga hugis o anyo.
b. Itanong:
• Ano ang nais ipahiwatig ng pintor sa pangalawang larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Sentro ng kawilihan na inilalagay sa gitna.
c. Itanong:
• Paano ipinakita sa larawang ito ang sentro ng kawilihan?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

D. Pangwakas na Gawain
Sabihin:
Maghanap ng mga larawan sa klasrum at tukuyin ang sentro ng kawilihan ng bawat isa.

PANGKAASALAN 4 - Hakbang sa Matalinong Pagpapasya

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Malaman ang hakbang sa pagbuo
2. Makabuo ng isang matalinong pagpapasya kapag hinihingi ng pagkakataon
3.

II. Paksang-leksyon: Hakbang sa Matalinong Pagpapasya
Integrasyon:
• EKAWP: Pagkamaparaan
Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 63-64
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 33-34
• Ovaltine TV ad na “Oh No! Monster” http://youtube.com/watch?v=setXARtnEnQ
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pareportin ang mga lider hinggil sa mga batang pumasok.
2. Magsanay sa iba’t ibang uri ng pinagkukunan.
3. Magbalik-aral sa iba’t ibang factor sa mabuting pangangasiwa.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Magpakita ng larawan ng mag-anak na pupulong. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng hinuha.
2. Ipabasa ang teksto sa p. 63 ng tekstbuk. Magkaroon ng pagpapalitan ng kuru-kuro tungkol sa paksang tinatalakay. Bayaang magreport ang mga lider ng bawat pangkat sa kanilang ginawang pag-aaral.
3. Hikayating bumuo ng paglalahat ang mga bata.

C. Pangwakas na Gawain
Ipapanood ang TV ad na “Oh No! Monster” ng Ovaltine. Sundan at tukuyin ang hakbang sa matalinong pagpapasya ng karakter:
a. Tukuyin ang suliranin
b. Itakda ang layunin
c. Kilalanin ang pagkukunan
d. Magpasya
e. Pagsasakatuparan ng ginawang pagpapasya
f. PagpapahalagaIV. Asaynment
Maglista ng mga suliraning hinaharap at gawan ng pagpapasya at isagawa ang iba’t ibang hakbang.

Wednesday, January 16, 2008

B. PANGKABUHAYAN 1 – Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasusuri ang mga karapatan ng mamamayan Pilipino ayon sa isinasaad ng Saligang Batas
2. Naipapakita ang karapatan sa pagganap ng mga tungkulin o pananagutan bilang mamamayang Pilipino
3. Naipamamalas ang kasanayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita at ideya

II. Paksang-leksyon: Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitipid

Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 144-150
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Manwal ng Guro, pp. 50-56
• Tide TV ad na “Gulat Ka? (Rally)” nasyunal na telebisyon o http://www.youtube.com/watch?v=emKlol4aka0 (inispoof)
• Talk N Text na “Reporter” http://youtube.com/watch?v=QJLqyzz0DI4
• ABS-CBN ad na “Iboto Mo, Patrol Mo” http://youtube.com/watch?v=ngkM-dXotq4

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Lagyan ang bulletin board ng mga larawan, balita at iba pang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga mamamayan. Ihanda rin ang mga babasahin, tulad ng kopya ng Saligang Batas na gagamitin sa klase.
2. Tawagin ang pansin ng klase sa mga impormasyon sa bulletin board. Gawing hamon sa kanila ang pagkilala sa mga ideyang ipinapahiwatig ng mga nakadispley.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipabasa ang Artikulo III ng Saligang Batas ng 1987.
2. Isa-isang talakayin ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino.

C. Paglalahat
1. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

D. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Gulat ka? (Rally) ng Tide – karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon“Reporter” ng Talk N Text – karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, karapatan sa pananalita at pamamahayag, at, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay“Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN – karapatan sa Pagboto, karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon2. Ipatukoy ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na ipinapakita o tinatamasa ng karakter sa TV ad.
3. Talakayin ang nilalaman ng TV ads. Pag-usapan ang pagtitipid.

IV. Pagtataya
Sabihin kung ang sumusunod ay itinakda o ipinagbabawal ng Saligang Batas. Isulat ang IT kung itinatakda at IP kung ipinagbabawal. Gumamit ng sagutang papel.

a. bill of attainder
b. ex post facto law
c. pagpipiyansa
d. pagbilanggo sa hindi makabayad ng utang
e. pagpiit nang walang paglilitis
f. labis-labis na multa
g. parusang kamatayan
h. pagsuspinde sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus
i. pagtatanggol ng abogado
j. pagtestigo laban sa sarili
k. mabilis, walang pinapanigan at publikong paglilitis
l. pagbilanggo dahil sa pampulitikang paniniwala

PANGKABUHAYAN 2 – Pandarayuhan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisa-isa ang mga dahilan ng pandarayuhan
2. Nasasabi ang katangian ng nandarayuhan
3. Naipahahayag ang sariling opinyon hinggil sa mga pangunahing usaping kaugna ng populasyon sa bansa

II. Paksang-leksyon: Pandarayuhan
Integrasyon:
• EKAWP: Pagpapasya
Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 12-15
• Smart TV ad na “Stewardess” http://www.youtube.com/watch?v=7rl4DQZNGfE
• Super Ferry TV ad na “Ms. Barangay” http://www.youtube.com/watch?v=9FnZfcWDHN8
• Talk N Text TV ad na “Tropa” http://www.youtube.com/watch?v=jWhBRIfbwkk
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Isulat sa blakbord ang salitang “Pilipino”. Ganyakin ang mga mag-aaral na magbigay ng mga pakahulugan nila sa salitang ito. Ipasulat sa blakbord ang mga sagot.
2. Ipasuri sa klase ang mga kahulugang ibinigay. Ipatukoy ang mga magkakatulad at itanong kung tatanggapin nilang lahat ang mga ito o kaya ay aalisin na lang ang iba at pipili ng isa. Ipapuna rin kung may maling ideya at ipawasto ito.
3. Ipabuo ang mga mapagkakasunduan nilang paliwanag sa salitang “Pilipino”.
4. Ibigay ang kahulugan ng “Pilipino” at populasyon

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang dating naninirahan sa sa ibang lugar. Tanungin din kung bakit sila lumipat o nandayuhan sa lugar na tinitirhan nila ngayon. Itala ang mga sagot sa blakbord. Alamin kung sino naman sa klase ang ibig lumipat ng lugar na titirhan o mandayuhan kung magkakaroon ng pagkakataon. Ipabigay rin ang kanilang dahilan.
2. Itanong kung ano ang magiging epekto ng paglipat ng tirahan o pandarayuhan sa lugar na nilipatan at inalisan.
3. Ipasuri at pabigyang-kahulugan ang datos tungkol sa pandarayuhan sa bansa. Sa aling mga lugar pumupunta ang karamihan sa mga nandarayuhan? Sa aling lugar naman kakaunti ang pumupunta? Papag-aralan din ang pahina.
4. Talakayin ang factors at katangian ng pandarayuhan.
5. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

C. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Stewardess” ng Smart – hanapbuhay, pandarayuhang panlabas

“Ms. Barangay” ng Super Ferry – edad, pandarayuhang panloob (urban)

“Tropa” ng Talk N Text – edad, pandarayuhang panloob (rural)

2. Ipatukoy ang salik at katangian ng pandarayuhan na makikita sa bawat TV ad.

IV. Asaynment
1. Kumuha ng mga datos tungkol sa populasyon ng inyong barangay mula sa inyong kapitan.

Halimbawa: bilang ng populasyon sa loob ng ilang
panahon, kasarian, gulang at iba pa

2. Ilahad ito sa pamamagitan ng table.

PANGKABUHAYAN 3 - Mangarap at Isagawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasasabi ang mga pangarap na nais makamtan
2. Nakakapagmungkahi ng mga paraan para sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay
3. Napapahalagahan ang mahahalagang detalye ng sanaysay sa pamamagitan ng pangkatang gawain.

II. Paksang-leksyon: Mangarap at Isagawa

Integrasyon:


Sanggunian:
• Character Education 6, p. 100
• Centrum TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” http://youtube.com/watch?v=V89-V8YMV-s

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” ng Centrum.2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Kayo, anu-ano ang mga pangarap nyo sa buhay?
• Bakit ang mga iyon ang gusto nyo?
3. Ipatukoy ang pagkakaugnay ng pangarap at pagtatrabaho.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin:
• Bakit kailangang magkaroon ng pangarap ang bawat tao?
• Maaari bang magtagumpay kung hindi masipag sa trabaho?
• Maaari bang matupad ang pangarap kung hindi pagsusumikapan?
C. Pagpapahalaga
1. Ibigay ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong:
• Bakit kailangang mag-aral na mabuti ang isang bata?
• Anu-anong mga paraan ang maaaring gawin ng mga kabataan para sa pagsasakatuparan ng mga pangarap sa buhay?

D. Paglalapat
1. Itala ang inyong pangarap na nais makamtan at tukuyin ang mga pamamaraang maaaring makatulong sa pagsasakatuparan nito

E. Pangwakas na Gawain
1. Gawin sa nowtbuk ang pagsasanay sa p. 102 na nauukol sa “Pangarap sa Buhay”.

IV. Asaynment
1. Alamin ang mga bagay na maaaring makasagabal sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay.
2. Ihalad ito sa klase.

PANGKABUHAYAN 4 - Kahalagahan ng Paggawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nalilinang ang katuturan at kahalagahan ng dangal sa paggawa
2. Naipapamalas ang kanais-nais na kaugalian, saloobin, at pagpapahalaga sa paggawa
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Paggawa
Integrasyon:

Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 76-79
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 45-47
• DBP TV ad na "Kayod" http://youtube.com/watch?v=NyhhhFV8sH4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magrivyu sa kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng mga kasapi ng mag-anak sa kani-kanilang gawain sa loob ng tahanan.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipaskil sa bulletin board ang mga larawan ng mag-anak na gumagawa ng iba’t ibang gawaing pangkabuhayan sa pamayanan at mga ipinagmamalaking gawain sa iba’t ibang lugar sa bansa.
2. Ipabasa ang talasalitaan na nasa blackboard. Talakayin ang kahulugan ng mga ito.
dangal sa paggawa kusang-loob

3. Magpakita ng larawan ng isang tahanang malinis, maayos at Masaya at ng isang marumi, magulo at hindi magkasundong mag-anak.
4. Hayaan ang mga bata na magpalitan ng kuru-kuro at paliwanagan hanggang makabuo ng mga kaisipang maaaring malinang tungkol sa aralin.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Kayod” ng DBP at bigyan ang mga bata ng 5-10 minuto upang makapaghandaang makapagbigay ng mga kaisipan tungkol sa napanood sa pamamagitan ng dula-dulaan, pantomina, awit, akrostika atbp. Magbigay ng pamantayan bago magsimula.

2. Pahalagahan ang natapos na gawain sa pamamagitan ng tseklist at magbigay din ng pantiyak na pagsubok.


Lagyan ng tsek kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at ekis kung mali.
_____ 1. Dapat iasa na lang sa mga magulang ang mga gawain sa tahanan.
_____ 2. Sundin ang ipinag-uutos ng magulang nang maluwag sa kalooban.
_____ 3. Isa sa mga katangian ng batang may dangal sa paggawa ay ang pagiging matapat
_____ 4. Ang batang may pagkukusa ay hindi naghihintay ng utos/pabuya upang gumawa.
_____ 5. Walang halaga ang isang masipag na mag-anak kung ang paligid nila ay marumi.

IV. Asaynment
1. Magpagawa ng pag-intervyu sa isang mag-anak na umunlad dahil sa pagpapahalaga nila sa paggawa.
2. Pabigyang pansin ang kani-kanilang naitulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan.

Tuesday, January 15, 2008

PANGKALUSUGAN 1 – Anyong Rondo

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Napapahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyong rondo (ABACA)
2. Nakikilala ang mga awitin/tugtuging may anyong rondo
3.

II. Paksang-leksyon: Anyong Rondo
Integrasyon:
• EKAWP: Kaangkupang pisikal
• FILIPINO: Diptonggo
• SINING: Collage
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 33-36
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 37-41
• Knorr TV ad na “Makulay ang Buhay” http://youtube.com/watch?v=WHr-PQO8t5Y
Mga Kagamitan:
• musical score ng “Play Song” sa tsart C 2/4
• pitch pipe
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapanood ng TV ad na “Makulay ang Buhay” ng Lucky Me at pagsabay ng klase sa pag-awit nito

2. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napansin nyo sa kanta?
• Ang bahaging inuuli-ulit sa kanta ay:

Makulay (makulay)
Ang buhay (ang buhay)
Makulay ang buhay
Sa sinabawang gulay

• Ano-anung salitang nabanggit sa kanta ang may diptonggo?

gulay makulay buhay sabaw kami’y

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Pag-usapan ang mga natutunan ng mga bata tungkol sa mga simbolong may kaugnayan sa anyo.
2. Ilahad ang iskor ng “Play Song”.
3. Ipasuri sa mga bata ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo.
4. Ipatukoy sa mga bata kung paano ang gagawing pag-uulit sa iba’t ibang bahagi ng awit.
5. Iparinig sa mga bata ang “Play Song” at ipasulat ang anyo.

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Ilang bahagi ang naririnig sa “Play Song”?
• Hanapin ang himig A, himig B, himig C at ang laging inuulit na himig A.
• Isulat ang anyo ng awit.

D. Pangwakas na Gawain
1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang “Maligang Araw” at ipasuri ang anyo.
2. Pakrieytin ang mga bata ng maikling ritmo at pabuuin ng isang rondo.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng collage ng mga bagay na umiikot-ikot.

PANGKALUSUGAN 2 - Kabuuang Kaangkupang Pisikal

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa EPK (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kabuuang kaangkupang pisikal
2. Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang kaangkupang pisikal
3.

II. Paksang-leksyon: Kabuuang Kaangkupang Pisikal
Integrasyon:
• EKAWP: Pagsunod sa panuto
Sanggunian:
• Tayo Nang Magpalakas 6, Tekstbuk, pp. 27-30
• Tayo Nang Magpalakas 6, Manwal ng Guro, pp. 17-22
• Whisper “Do the Flexi moves” http://youtube.com/watch?v=ZHlZBq8Ki7o
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
Laro: 1 – 2 – 3
1. Pagpanood ng TV ad na “Do the Flexi Moves” ng Whisper.

2. Sa signal ng guro, lahat ng bata ay gagawin ang babanggiting kilos habang sumasabang sa kumpas ng “Do the Flexi Moves” at bumibilang ng isa hanggang walo at pabalik sa isa. Makakapagpagawa ng tatlong iba’t ibang kilos sa kabuuang kanta.

B. Panlinang na Gawain
1. Sabihin/Ipakita:
Ang obstacle course ay isang kaayusan ng maliliit at malalaking kagamitan na magsisilbing hadlang sa pagsasakilos ng mga gawain para sa ikauunlad ng kaangkupang pisikal tulad nang nakikita nyo sa ating palaruan. Bawat bata ay dadaan sa course sa maayos at mabilis na paraan. Ang mga balakid na inyong dadaanan ay ang mga sumusunod:
a. Mt. Pinatubo (pag-akyat para sa pagpapaunlad ng lakas)
b. Ahas (pagtakbo sa mga buklod o goma na ang bawat paa ay nakapasok sa tig-isang buklod o
goma upang mapaunlad ang kaliksihan)
c. Lungga (paggapang upang mapaunlad ang lakas at tatag ng braso at balikat)
d. Hadlang (paglundag upang mapalakas ang kalamnan ng binti)
e. Tarzan (palipat-lipat na paglambitin sa pahigang hagdan upang mapalakas ang braso at
balikat)
f. Pagtulay sa Alambre (paglakad sa balans bim o bangko o torso upang mapaunlad ang panimbang)
g. Maze (Pagkandirit sa bean bags upang maging matatag)
h. Lundag palaka (paglundag sa kahon o traffic cones para sa lakas ng binti)

2. Sabihin/Itanong:
• Ang mga buong course ay tulad sa buhay ng tao. Puno ito ng mga pagsubok.
• Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at malusog na isipan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay?

3. Pamantayan: Anu-ano ang mga dapat na laging isaisip upang maiwasan na makasakit ng kapwa at mapangalagaan din ang sarili?

4. Pagsasanay: Praktisin ang mga bata sa lugar ng mga kilos na dapat isagawa sa bawat istasyon.

5. Pagsasagawa: Hatiin ang klase sa 8 pangkat upang makajoin ang lahat at maiwasan ang kalituhan at bungguan. Ilagay ang bawat pangkat sa 8 istasyon. Sa signal na “SIMULA”, isasagawa ang kilos sa bawat istasyon ng bawat pangkat.

Makatapos ng 1 istasyon, tutuloy naman sa susunod na istasyon hanggang sa maikot ang 8 istasyon. Kung maaari doblehin ang dami ng kagamitan sa istasyon 2, 7 at 8 upang makapagsimula ang dalawang bata sa bawat istasyong ito.

6. Paglalapat:
Laro: 1 – 2 – 3

a. Pangkatin ang buong klase na anim-anim ang bawat pangkat. Ang manlalaro bilang 4, 5 at 6 ay nakahanay buhat sa panimulang guhit.
b. Manlalaro 1, ang puno, ay nakatayo sa ikutang guhit na nakaunat paitaas ang mga binti.
c. Manlalaro 2, ang tulay, ay nakatayo sa pagitan ng pamulaan at ikutang guhit; ang mga binti ay magkalayo.
d. Manlalaro 3, ang bata, ay nasa ayos pasubsob sa unahan ng pamulaang guhit.
e. Sa signal na “SIMULA”, ang manlalaro 4 ay:
__ lulukso sa ibabaw ng bato
__ gagapang sa ilalim ng tulay
__ tatakbo paikot sa puno
__ tatapikin ang kamay ng susunod na manlalaro
__ pipila sa likod ng hanay
f. Ipagpatuloy ang gawain hanggang sa matapos ang pangkat.
g. Pagkatapos, ang “bato” ay:
__ gagapang sa ilalim ng tulay
__ tatakbo paikot sa puno
__ muling gagapang sa tulay
__ tatakbong pabalik sa likod ng hanay
h. Ang “tulay” ay tatakbong paikot sa puno at pabalik sa likod ng hanay.
i. Maaaring pagpalitin ang mga tauhan at ulitin ang laro.

C. Pangwakas na Gawain
Laro: Lupa, Hangin, Apoy at Tubig

Kaayusan – Nakabilong paharap sa gitna
1. Pumili ng “taya”. May hawak ang taya ng panyo o binalumbon na diyaryo.
2. Ihahagis ng “taya” ang dyaryo/panyo sa isang bata at sasabihin ang alinman sa –LUPA, HANGIN, APOY o TUBIG at bibilangin niya ang kalaro hanggang sampu.
3. Ang mga inaasahang sagot/gagawin ng kalaro ay kapag sinabi ang:
a. “LUPA” – magsabi ng pangalan ng hayop na gumagala sa lupa
b. “HANGIN” - magsabi ng pangalan ng hayop na lumilipad sa himpapawid
c. “TUBIG” - magsabi ng pangalan ng hayop na lumalangoy sa ilog o dagat
d. “APOY” – hindi dapat magsalita ang manlalaro.

4. Kapag nakapagbigay nang wastong ang manlalaro, magpapatuloy ang “taya” sa paghuli ng iba. Kapag nagkamali ang manlalaro, magpapalit sila ng lugar ng “taya”.

IV. Pagbibigay-Halaga
1. Alin sa mga balakid sa obstacle course ang nahirapan kayong gawin? Bakit?
2. Anong mga kakayahan ng katawanang napapalakas ng mga gawain natin?

PANGKALUSUGAN 3 - Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagiging Maayos

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipaliliwanag ang mga kailangan sa maayos at mabikas na paggayak
2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig
3.

II. Paksang-leksyon: Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagiging Maayos at Mabikas
Integrasyon:
• EKAWP: Pakikisama, Pagpapakumbaba
• Filipino: Panlapi
Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 26-28
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 11-13
• Anchor Milk TV ad na “Anchor Family” http://www.youtube.com/watch?v=5pNaWERKgbs
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Bigyan ng pagsasanay ang mga bata tungkol sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan.
2. Pagbalik-aralan ang hakbang sa paglalaba

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin ang kahulugan ng mga sumusunod na talasalitaan sa pamamagitan ng pagtuklas sa salitang-ugat at mga panlaping ginamit. Gamitin ang mga nilapian at salating ugat nito sa pangungusap.

tungkulin karapatan pananagutan ginagampanan

2. Ipapanood ang TV ad na “Anchor Family” ng Anchor Milk. Hayaang nagbigay ng dalawa o tatlong pangungusap ang mga bata ukol dito.

3. Tawagin ang mga bata at tanungin kung ano ang kanilang ginagawa sa bahay.
4. Talakayin ang mga tungkulin, karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng mag-anak. Gumawa ng balangkas sa blakbord.

Kasapi ng mag-anak Tungkulin/Karapatan Pananagutan
A. Tatay
B. Nanay
C. Mga anak

5. Talakayin ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin at kung ano ang maaaring mangyari kung hindi gagampanan ang tungkulin.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipatala sa mga bata ang kanilang mga tagubilin at karapatan sa tahanan.
2. Bilang pagpapahalaga, ipasagot sa mga bata ang pantiyak na pagsubok.

Piliin sa Hanay B ang tamang sagot.
A B
1. Karapatan a. Mga gawaing ibinibigay sa bawat
kasapi ng mag-anak upang gampanan
2. Tungkulin b. Mga kalagayang tinatamasa ng
bawat kasapi ng mag-anak na may hangganan at katumbas na pananagutan
3. Pananagutan c. Obligasyon
4. Ginagampanan d. Mga tungkuling dapat gampanan
5. Kasiya-siyang pamumuhay
e. Maayos at mabuting pagsasamahan
ng mag-anak

IV. Asaynment
1. Ipatala sa mga bata ang mga paraan ng paggalang sa karapatan ng mga kasambahay. Ipaulat sa klase.

PANGKALUSUGAN 4 – Ang Mapagmahal na Nilalang

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Natutukoy ang mga bagay na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos
2. Nakagagawa ng sariling opinion batay sa paksang pinag-uusapan
3. Napapahalagahan ang mga detalye sa sanaysay

II. Paksang-Aralin: Ang Mapagmahal na Nilalang
Integrasyon:

Referens:
• Character Education 6, pp. 19-25
• TV ad na “Anak” ng Bioflu http://www.youtube.com/watch?v=Epqj2gjH2lw
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagbibigay ng maikling sanaysay patungkol sa pagmamahal ng Diyos

B. Panlinang na Gawain
1. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Tungkol sa anong bagay ang sanaysay na napakinggan?
• Sino ang tinutukoy na nilalang sa sanaysay?

C. Paglalahat
1. Anu-ano ang mga bagay na galing sa Diyos?
2. Ipaliwanag kung bakit dapat na makuntento ang bawat tao sa mga bagay na laan lamang sa kanya.D. Paglalapat
1. Tukuyin at ipaliwanag kung alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos.
• Pagdarasal pagkagaling at bago matulong
• Pakikipag-away sa mga mag-aaral
• Pagdadabog kung hindi napagbigyan sa kahilingan

IV. Gawain
1. Sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa paksang “Ipagpasalamat sa Diyos.”

V. Asaynment
1. Pumili ng TV ad na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa o sa Diyos.
2. Tukuyin kung paano ipinakita o ipinadama ang pagmamahal.

Halimbawa/Posibleng preparasyon:
“Anak” ng TV ad ng Bioflu


Ipinakita sa TV ad ng Bioflu na “Anak” ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak na may sakit. Iniwan nya ang kanyang trabaho upang maalagaan at mabantayan ang anak na may mataas na lagnat, masakit na katawan at baradong ilong.

Monday, January 14, 2008

PANGKAPALIGIRAN 1 - Topograpiya

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nakikilala ang mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa
2. Naipakikita ang paghanga sa magagandang anyong tubig at anyong lupa na bumubuo sa hangganang sakop ng Pilipinas
3. Nagagamit nang wasto ang mapa sa paglalarawan ng topograpiya ng Pilipinas

II. Paksang-leksyon: Topograpiya
Integrasyon:
• EKAWP: Pangangasiwa ng Pinagkukunang-Yaman
Sanggunian:
• Batayang Aklat sa Hekasi 6, Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 74-78
• Smart/DOT “Summer Biyahe Tayo” http://youtube.com/watch?v=zZtynrZzPz4
Mga Kagamitan:
• mapang pisikal ng Pilipinas
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Summer Biyahe Tayo” ng Smart at DOT

2. Hayaang kilalanin ng mga bata ang bawat anyong lupa at anyong tubig na bumubuo ng topograpiya ng bansa.
3. Pag-usapan ang nilalaman ng TV ad.
4. Itanong:
• Paano napakikinabangan ng gobyerno ang mga likas na yaman ng bansa?

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ilahad ang mapang pisikal gn Pilipinas.
2. Ipahanap sa mapang pisikal ang mga bundok, bulkan, talampas, at lambak. Ipalarawan at ipahambing ang mga anyong lupa.
3. Ipaturo at ipatukoy ang mga bahaging nagpapakita ng mahalagang anyong tubig gaya ng dagat, lawa, at ilog. Ipalarawan at ipabigay ang pagkakaiba ng bawat isa.
4. Ipapanood muli ang TV ad, kung kinakailangan, at pag-usapan ang kahalagahan ng topograpiya sa bansa.
5. Ipaugnay ang topograpiya ng bansa sa pamumuhay ng mga tao.

C. Pangwakas na Gawain
1. Bumuo ng apat na pangkat. Papiliin ng isang rehiyon sa mapa ang bawat pangkat na maaari nilang pag-aralan. Pabigyang-diin sa gagawing pag-uulat ang topograpiya ng lugar na pinag-aralan.
2. Magkakaroon ng isang kunwaring paglalakbay sa iba-ibang rehiyon na gumagamit ng mapang pisikal. Hayaang magkaroon ng kasanayan ang mga bata na maisa-isa ang mga anyong lupa at anyong tubig na madaraanan sa paglakbay.

IV. Pagtataya
1. Hikayatin ang klase na basahin at ipaliwanag ang mga pahayag sa Isipin Muli at Tandaan sa pahina 78.

PANGKAPALIGIRAN 2 - Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman
2. Nakakasunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman.
3.

II. Paksang-leksyon: Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman
Integrasyon:
• Hekasi: Anyong Lupa at Anyong Tubig
Sanggunian:
• Pilipino sa Ugali at Asal 6, pp. 22-29
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Giants” ng Globe

2. Pag-usapan:

Likas na yaman ay handog ng Maykapal,
Matalinong pangangalaga nito’y kabutihang asal

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin ang mga maaaring maging epekto ng pag-abuso sa kapaligiran.
2. Papagbigayin ng mga maaaring gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran.
3. Ipasagot ang Pag-usapan Natin sa pp. 24.
4. Ipabasa ang teksto sa pp. 24-25.


C. Pangwakas na Gawain
Sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa sumusunod. Isulat ito sa nowtbuk o sa papel. 1. Nagpiknik ang inyong klase sa isang beach resort. Bago kayo umalis, sinabihan kayo ng inyong guro na linisin ang paligid.
2. Sa paglalakad mo sa bukid, nakakita ka ng chrysalis na gumagapang sa isang tuyong puno.
3. Niyaya ka ng iyong kaibigan na manirador ng ibon sa parang.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng plakards tungkol sa matalinong pangangalaga ng kalikasan at pinagkukunang-yaman.

PANGKAPALIGIRAN 3 - Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Natutukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak.
2. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng paghahayupan sa pag-unlad ng ekonimiya ng bansa.
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop
Integrasyon:

Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 77-78
• Pigrolac TV ad na “Habang Bata Pa” http://youtube.com/watch?v=z7YXd2_fXn4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magbalik-aral tungkol sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa pamilya at iugnay ito sa aralin.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Habang Bata Pa” ng Pigrolac”.

2. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop at hayaang isalaysay ang kanilang karanasan.
3. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop. Ipabasa ang Batayang Aklat pp.116-117 para sa karagdagang kaalaman.
4. Magpalitan ng kuro-kuro ukol dito.

C. Pangwakas na Gawain
1. Pakipanayamin ang mga mag-aaral sa mga kilalang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Ipasulat sa malinis na papel ang mga nalikom na impormasyon at ipaulat sa harap ng klase.
2. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Punan ng wastong salita ang bawat blank.

a. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing dapat pag-ukulan ng _____ at oras upang magtagumpay.
b. Nakakatulong sa _____ n gating kabuhayan ang pag-aalaga ng hayop.
c. Ang pag-aalaga ng hayop ay nagdudulot ng karagdagang kaalamang _____ at pang-ekonomiya.
d. Nagsisilbing _____ sa pamayanan ang mag-anak na nag-uukol sa ganitong gawain.
e. Nakakabawas sa gugugulin sa pagkain at nakakadagdag sa _____ ng mag-anak ang pag-aalaga ng hayop.

IV. Asaynment
Magpasulat ng isang sanaysay tungkol sa “Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop.”

PANGKAPALIGIRAN 4 - Ang Matalinong Pamimili

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisaalang-alang ang mga bagay sa matalinong pamimili.
2. Naiisa-isa ang mga wastong kaugalian sa pagpili, paghahanda, at pagluluto ng pagkain tulad ng prutas, gulay, karne, itlog atbp.
3.

II. Paksang-leksyon: Ang Matalinong Pamimili
Integrasyon:
• EKAWP:
Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 109-111
• Knorr TV ad na “Mechanics - Manghuhula” http://youtube.com/watch?v=fLjtv0LNPzY
Mga Kagamitan:
• mga sariwang gulay, prutas, pirasong karne, isada, itlog atbp.
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagbalik-aralan ang Tatlong Pangkat ng Pagkain, ang katuturan at kahalagahan nito.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Itanghal ang mga dinalang sariwang pagkain ng mga bata, tsart ng Tatlong Pangkat ng Pagkain, at mga larawan ng mga kaugalian sa paghahanda ng pagkain.
2. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tunay na halimbawa, talakayin ang talasalitaang ito:

napapanahon etiketa

3. Bukod sa inihandang pag-uulat tungkol sa katangian ng sariwang pagkain, ipasuri sa mga bata ang dinalang sariwang gulay at prutas. Ipatalakay sa mga bata ang mga palatandaan na ang mga ito ay sariwa.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipabuo sa mga bata ang tsart na nasa blackboard tungkol sa mga katangian ng sariwang pagkain.
2. Ipalagom sa kanila ang mga kaisipang napag-aralan.
3. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. Mas makakatipid tayo sa oras, lakas, at salapi kung tayo
ay mamimili ng _____.
a. paisa-isa b. paunti-unti c. araw-araw d. maramihan

2. Paano pipilin ang sariwang isda?
a. mapula ang hasang c. mapula ang mga mata
b. may masamang amoy d. lumulutang sa tubig

3. Mapapadali ang pamimili at walang makakalimutan kung may
ihinandang _____.
a. resipe c. lista ng pamimilhin
b. menu d. lista ng pagkain

4. Anong katangian ng pagkain ang dapat isaalang-alang sa
pamimili?
a. mura b. malinis c. masarap d. masustansya

5. Sa pamimili ng mga gulay, higit kang makakatipid kung
bibilhin mo ang _____.
a. ginadgad na c. magulang na
b. balat at putol-putol na d. bagong pitas

IV. Asaynment
Ipapanood ang TV ad na “Mechanics - Manghuhula” ng Knorr at pasulatin ng opinyon tungkol sa mga nakapaketeng panimpala at sangkap tulad: sinigang at sampalok mixes, at chicken at pork cubes.