Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Monday, January 14, 2008

PANGKAPALIGIRAN 3 - Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Natutukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak.
2. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng paghahayupan sa pag-unlad ng ekonimiya ng bansa.
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop
Integrasyon:

Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 77-78
• Pigrolac TV ad na “Habang Bata Pa” http://youtube.com/watch?v=z7YXd2_fXn4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magbalik-aral tungkol sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa pamilya at iugnay ito sa aralin.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Habang Bata Pa” ng Pigrolac”.

2. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop at hayaang isalaysay ang kanilang karanasan.
3. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop. Ipabasa ang Batayang Aklat pp.116-117 para sa karagdagang kaalaman.
4. Magpalitan ng kuro-kuro ukol dito.

C. Pangwakas na Gawain
1. Pakipanayamin ang mga mag-aaral sa mga kilalang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Ipasulat sa malinis na papel ang mga nalikom na impormasyon at ipaulat sa harap ng klase.
2. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Punan ng wastong salita ang bawat blank.

a. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing dapat pag-ukulan ng _____ at oras upang magtagumpay.
b. Nakakatulong sa _____ n gating kabuhayan ang pag-aalaga ng hayop.
c. Ang pag-aalaga ng hayop ay nagdudulot ng karagdagang kaalamang _____ at pang-ekonomiya.
d. Nagsisilbing _____ sa pamayanan ang mag-anak na nag-uukol sa ganitong gawain.
e. Nakakabawas sa gugugulin sa pagkain at nakakadagdag sa _____ ng mag-anak ang pag-aalaga ng hayop.

IV. Asaynment
Magpasulat ng isang sanaysay tungkol sa “Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop.”

No comments: