Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Monday, January 14, 2008

PANGKAPALIGIRAN 2 - Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman
2. Nakakasunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman.
3.

II. Paksang-leksyon: Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman
Integrasyon:
• Hekasi: Anyong Lupa at Anyong Tubig
Sanggunian:
• Pilipino sa Ugali at Asal 6, pp. 22-29
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Giants” ng Globe

2. Pag-usapan:

Likas na yaman ay handog ng Maykapal,
Matalinong pangangalaga nito’y kabutihang asal

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin ang mga maaaring maging epekto ng pag-abuso sa kapaligiran.
2. Papagbigayin ng mga maaaring gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran.
3. Ipasagot ang Pag-usapan Natin sa pp. 24.
4. Ipabasa ang teksto sa pp. 24-25.


C. Pangwakas na Gawain
Sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa sumusunod. Isulat ito sa nowtbuk o sa papel. 1. Nagpiknik ang inyong klase sa isang beach resort. Bago kayo umalis, sinabihan kayo ng inyong guro na linisin ang paligid.
2. Sa paglalakad mo sa bukid, nakakita ka ng chrysalis na gumagapang sa isang tuyong puno.
3. Niyaya ka ng iyong kaibigan na manirador ng ibon sa parang.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng plakards tungkol sa matalinong pangangalaga ng kalikasan at pinagkukunang-yaman.

No comments: