Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Wednesday, January 16, 2008

B. PANGKABUHAYAN 1 – Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasusuri ang mga karapatan ng mamamayan Pilipino ayon sa isinasaad ng Saligang Batas
2. Naipapakita ang karapatan sa pagganap ng mga tungkulin o pananagutan bilang mamamayang Pilipino
3. Naipamamalas ang kasanayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita at ideya

II. Paksang-leksyon: Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitipid

Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 144-150
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Manwal ng Guro, pp. 50-56
• Tide TV ad na “Gulat Ka? (Rally)” nasyunal na telebisyon o http://www.youtube.com/watch?v=emKlol4aka0 (inispoof)
• Talk N Text na “Reporter” http://youtube.com/watch?v=QJLqyzz0DI4
• ABS-CBN ad na “Iboto Mo, Patrol Mo” http://youtube.com/watch?v=ngkM-dXotq4

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Lagyan ang bulletin board ng mga larawan, balita at iba pang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga mamamayan. Ihanda rin ang mga babasahin, tulad ng kopya ng Saligang Batas na gagamitin sa klase.
2. Tawagin ang pansin ng klase sa mga impormasyon sa bulletin board. Gawing hamon sa kanila ang pagkilala sa mga ideyang ipinapahiwatig ng mga nakadispley.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipabasa ang Artikulo III ng Saligang Batas ng 1987.
2. Isa-isang talakayin ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino.

C. Paglalahat
1. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

D. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Gulat ka? (Rally) ng Tide – karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon“Reporter” ng Talk N Text – karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, karapatan sa pananalita at pamamahayag, at, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay“Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN – karapatan sa Pagboto, karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon2. Ipatukoy ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na ipinapakita o tinatamasa ng karakter sa TV ad.
3. Talakayin ang nilalaman ng TV ads. Pag-usapan ang pagtitipid.

IV. Pagtataya
Sabihin kung ang sumusunod ay itinakda o ipinagbabawal ng Saligang Batas. Isulat ang IT kung itinatakda at IP kung ipinagbabawal. Gumamit ng sagutang papel.

a. bill of attainder
b. ex post facto law
c. pagpipiyansa
d. pagbilanggo sa hindi makabayad ng utang
e. pagpiit nang walang paglilitis
f. labis-labis na multa
g. parusang kamatayan
h. pagsuspinde sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus
i. pagtatanggol ng abogado
j. pagtestigo laban sa sarili
k. mabilis, walang pinapanigan at publikong paglilitis
l. pagbilanggo dahil sa pampulitikang paniniwala

PANGKABUHAYAN 2 – Pandarayuhan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisa-isa ang mga dahilan ng pandarayuhan
2. Nasasabi ang katangian ng nandarayuhan
3. Naipahahayag ang sariling opinyon hinggil sa mga pangunahing usaping kaugna ng populasyon sa bansa

II. Paksang-leksyon: Pandarayuhan
Integrasyon:
• EKAWP: Pagpapasya
Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 12-15
• Smart TV ad na “Stewardess” http://www.youtube.com/watch?v=7rl4DQZNGfE
• Super Ferry TV ad na “Ms. Barangay” http://www.youtube.com/watch?v=9FnZfcWDHN8
• Talk N Text TV ad na “Tropa” http://www.youtube.com/watch?v=jWhBRIfbwkk
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Isulat sa blakbord ang salitang “Pilipino”. Ganyakin ang mga mag-aaral na magbigay ng mga pakahulugan nila sa salitang ito. Ipasulat sa blakbord ang mga sagot.
2. Ipasuri sa klase ang mga kahulugang ibinigay. Ipatukoy ang mga magkakatulad at itanong kung tatanggapin nilang lahat ang mga ito o kaya ay aalisin na lang ang iba at pipili ng isa. Ipapuna rin kung may maling ideya at ipawasto ito.
3. Ipabuo ang mga mapagkakasunduan nilang paliwanag sa salitang “Pilipino”.
4. Ibigay ang kahulugan ng “Pilipino” at populasyon

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang dating naninirahan sa sa ibang lugar. Tanungin din kung bakit sila lumipat o nandayuhan sa lugar na tinitirhan nila ngayon. Itala ang mga sagot sa blakbord. Alamin kung sino naman sa klase ang ibig lumipat ng lugar na titirhan o mandayuhan kung magkakaroon ng pagkakataon. Ipabigay rin ang kanilang dahilan.
2. Itanong kung ano ang magiging epekto ng paglipat ng tirahan o pandarayuhan sa lugar na nilipatan at inalisan.
3. Ipasuri at pabigyang-kahulugan ang datos tungkol sa pandarayuhan sa bansa. Sa aling mga lugar pumupunta ang karamihan sa mga nandarayuhan? Sa aling lugar naman kakaunti ang pumupunta? Papag-aralan din ang pahina.
4. Talakayin ang factors at katangian ng pandarayuhan.
5. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

C. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Stewardess” ng Smart – hanapbuhay, pandarayuhang panlabas

“Ms. Barangay” ng Super Ferry – edad, pandarayuhang panloob (urban)

“Tropa” ng Talk N Text – edad, pandarayuhang panloob (rural)

2. Ipatukoy ang salik at katangian ng pandarayuhan na makikita sa bawat TV ad.

IV. Asaynment
1. Kumuha ng mga datos tungkol sa populasyon ng inyong barangay mula sa inyong kapitan.

Halimbawa: bilang ng populasyon sa loob ng ilang
panahon, kasarian, gulang at iba pa

2. Ilahad ito sa pamamagitan ng table.

PANGKABUHAYAN 3 - Mangarap at Isagawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasasabi ang mga pangarap na nais makamtan
2. Nakakapagmungkahi ng mga paraan para sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay
3. Napapahalagahan ang mahahalagang detalye ng sanaysay sa pamamagitan ng pangkatang gawain.

II. Paksang-leksyon: Mangarap at Isagawa

Integrasyon:


Sanggunian:
• Character Education 6, p. 100
• Centrum TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” http://youtube.com/watch?v=V89-V8YMV-s

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” ng Centrum.2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Kayo, anu-ano ang mga pangarap nyo sa buhay?
• Bakit ang mga iyon ang gusto nyo?
3. Ipatukoy ang pagkakaugnay ng pangarap at pagtatrabaho.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin:
• Bakit kailangang magkaroon ng pangarap ang bawat tao?
• Maaari bang magtagumpay kung hindi masipag sa trabaho?
• Maaari bang matupad ang pangarap kung hindi pagsusumikapan?
C. Pagpapahalaga
1. Ibigay ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong:
• Bakit kailangang mag-aral na mabuti ang isang bata?
• Anu-anong mga paraan ang maaaring gawin ng mga kabataan para sa pagsasakatuparan ng mga pangarap sa buhay?

D. Paglalapat
1. Itala ang inyong pangarap na nais makamtan at tukuyin ang mga pamamaraang maaaring makatulong sa pagsasakatuparan nito

E. Pangwakas na Gawain
1. Gawin sa nowtbuk ang pagsasanay sa p. 102 na nauukol sa “Pangarap sa Buhay”.

IV. Asaynment
1. Alamin ang mga bagay na maaaring makasagabal sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay.
2. Ihalad ito sa klase.

PANGKABUHAYAN 4 - Kahalagahan ng Paggawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nalilinang ang katuturan at kahalagahan ng dangal sa paggawa
2. Naipapamalas ang kanais-nais na kaugalian, saloobin, at pagpapahalaga sa paggawa
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Paggawa
Integrasyon:

Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 76-79
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 45-47
• DBP TV ad na "Kayod" http://youtube.com/watch?v=NyhhhFV8sH4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magrivyu sa kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng mga kasapi ng mag-anak sa kani-kanilang gawain sa loob ng tahanan.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipaskil sa bulletin board ang mga larawan ng mag-anak na gumagawa ng iba’t ibang gawaing pangkabuhayan sa pamayanan at mga ipinagmamalaking gawain sa iba’t ibang lugar sa bansa.
2. Ipabasa ang talasalitaan na nasa blackboard. Talakayin ang kahulugan ng mga ito.
dangal sa paggawa kusang-loob

3. Magpakita ng larawan ng isang tahanang malinis, maayos at Masaya at ng isang marumi, magulo at hindi magkasundong mag-anak.
4. Hayaan ang mga bata na magpalitan ng kuru-kuro at paliwanagan hanggang makabuo ng mga kaisipang maaaring malinang tungkol sa aralin.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Kayod” ng DBP at bigyan ang mga bata ng 5-10 minuto upang makapaghandaang makapagbigay ng mga kaisipan tungkol sa napanood sa pamamagitan ng dula-dulaan, pantomina, awit, akrostika atbp. Magbigay ng pamantayan bago magsimula.

2. Pahalagahan ang natapos na gawain sa pamamagitan ng tseklist at magbigay din ng pantiyak na pagsubok.


Lagyan ng tsek kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at ekis kung mali.
_____ 1. Dapat iasa na lang sa mga magulang ang mga gawain sa tahanan.
_____ 2. Sundin ang ipinag-uutos ng magulang nang maluwag sa kalooban.
_____ 3. Isa sa mga katangian ng batang may dangal sa paggawa ay ang pagiging matapat
_____ 4. Ang batang may pagkukusa ay hindi naghihintay ng utos/pabuya upang gumawa.
_____ 5. Walang halaga ang isang masipag na mag-anak kung ang paligid nila ay marumi.

IV. Asaynment
1. Magpagawa ng pag-intervyu sa isang mag-anak na umunlad dahil sa pagpapahalaga nila sa paggawa.
2. Pabigyang pansin ang kani-kanilang naitulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan.