Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Wednesday, January 16, 2008

PANGKABUHAYAN 3 - Mangarap at Isagawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasasabi ang mga pangarap na nais makamtan
2. Nakakapagmungkahi ng mga paraan para sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay
3. Napapahalagahan ang mahahalagang detalye ng sanaysay sa pamamagitan ng pangkatang gawain.

II. Paksang-leksyon: Mangarap at Isagawa

Integrasyon:


Sanggunian:
• Character Education 6, p. 100
• Centrum TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” http://youtube.com/watch?v=V89-V8YMV-s

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “I Wanna Be Complete (Lara)” ng Centrum.2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Kayo, anu-ano ang mga pangarap nyo sa buhay?
• Bakit ang mga iyon ang gusto nyo?
3. Ipatukoy ang pagkakaugnay ng pangarap at pagtatrabaho.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin:
• Bakit kailangang magkaroon ng pangarap ang bawat tao?
• Maaari bang magtagumpay kung hindi masipag sa trabaho?
• Maaari bang matupad ang pangarap kung hindi pagsusumikapan?
C. Pagpapahalaga
1. Ibigay ang kasagutan sa mga sumusunod na tanong:
• Bakit kailangang mag-aral na mabuti ang isang bata?
• Anu-anong mga paraan ang maaaring gawin ng mga kabataan para sa pagsasakatuparan ng mga pangarap sa buhay?

D. Paglalapat
1. Itala ang inyong pangarap na nais makamtan at tukuyin ang mga pamamaraang maaaring makatulong sa pagsasakatuparan nito

E. Pangwakas na Gawain
1. Gawin sa nowtbuk ang pagsasanay sa p. 102 na nauukol sa “Pangarap sa Buhay”.

IV. Asaynment
1. Alamin ang mga bagay na maaaring makasagabal sa pagsasakatuparan ng mga mithiin sa buhay.
2. Ihalad ito sa klase.

No comments: