Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Wednesday, January 16, 2008

PANGKABUHAYAN 4 - Kahalagahan ng Paggawa

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nalilinang ang katuturan at kahalagahan ng dangal sa paggawa
2. Naipapamalas ang kanais-nais na kaugalian, saloobin, at pagpapahalaga sa paggawa
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Paggawa
Integrasyon:

Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 76-79
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 45-47
• DBP TV ad na "Kayod" http://youtube.com/watch?v=NyhhhFV8sH4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magrivyu sa kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin ng mga kasapi ng mag-anak sa kani-kanilang gawain sa loob ng tahanan.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipaskil sa bulletin board ang mga larawan ng mag-anak na gumagawa ng iba’t ibang gawaing pangkabuhayan sa pamayanan at mga ipinagmamalaking gawain sa iba’t ibang lugar sa bansa.
2. Ipabasa ang talasalitaan na nasa blackboard. Talakayin ang kahulugan ng mga ito.
dangal sa paggawa kusang-loob

3. Magpakita ng larawan ng isang tahanang malinis, maayos at Masaya at ng isang marumi, magulo at hindi magkasundong mag-anak.
4. Hayaan ang mga bata na magpalitan ng kuru-kuro at paliwanagan hanggang makabuo ng mga kaisipang maaaring malinang tungkol sa aralin.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Kayod” ng DBP at bigyan ang mga bata ng 5-10 minuto upang makapaghandaang makapagbigay ng mga kaisipan tungkol sa napanood sa pamamagitan ng dula-dulaan, pantomina, awit, akrostika atbp. Magbigay ng pamantayan bago magsimula.

2. Pahalagahan ang natapos na gawain sa pamamagitan ng tseklist at magbigay din ng pantiyak na pagsubok.


Lagyan ng tsek kung tama ang isinasaad ng pangungusap, at ekis kung mali.
_____ 1. Dapat iasa na lang sa mga magulang ang mga gawain sa tahanan.
_____ 2. Sundin ang ipinag-uutos ng magulang nang maluwag sa kalooban.
_____ 3. Isa sa mga katangian ng batang may dangal sa paggawa ay ang pagiging matapat
_____ 4. Ang batang may pagkukusa ay hindi naghihintay ng utos/pabuya upang gumawa.
_____ 5. Walang halaga ang isang masipag na mag-anak kung ang paligid nila ay marumi.

IV. Asaynment
1. Magpagawa ng pag-intervyu sa isang mag-anak na umunlad dahil sa pagpapahalaga nila sa paggawa.
2. Pabigyang pansin ang kani-kanilang naitulong sa ikauunlad ng kanilang kabuhayan.

No comments: