Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Tuesday, January 15, 2008

PANGKALUSUGAN 1 – Anyong Rondo

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Napapahalagahan ang mga awitin at tugtugin ayon sa anyong rondo (ABACA)
2. Nakikilala ang mga awitin/tugtuging may anyong rondo
3.

II. Paksang-leksyon: Anyong Rondo
Integrasyon:
• EKAWP: Kaangkupang pisikal
• FILIPINO: Diptonggo
• SINING: Collage
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 33-36
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 37-41
• Knorr TV ad na “Makulay ang Buhay” http://youtube.com/watch?v=WHr-PQO8t5Y
Mga Kagamitan:
• musical score ng “Play Song” sa tsart C 2/4
• pitch pipe
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagpapanood ng TV ad na “Makulay ang Buhay” ng Lucky Me at pagsabay ng klase sa pag-awit nito

2. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napansin nyo sa kanta?
• Ang bahaging inuuli-ulit sa kanta ay:

Makulay (makulay)
Ang buhay (ang buhay)
Makulay ang buhay
Sa sinabawang gulay

• Ano-anung salitang nabanggit sa kanta ang may diptonggo?

gulay makulay buhay sabaw kami’y

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Pag-usapan ang mga natutunan ng mga bata tungkol sa mga simbolong may kaugnayan sa anyo.
2. Ilahad ang iskor ng “Play Song”.
3. Ipasuri sa mga bata ang mga simbolong may kaugnayan sa anyo.
4. Ipatukoy sa mga bata kung paano ang gagawing pag-uulit sa iba’t ibang bahagi ng awit.
5. Iparinig sa mga bata ang “Play Song” at ipasulat ang anyo.

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Ilang bahagi ang naririnig sa “Play Song”?
• Hanapin ang himig A, himig B, himig C at ang laging inuulit na himig A.
• Isulat ang anyo ng awit.

D. Pangwakas na Gawain
1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang “Maligang Araw” at ipasuri ang anyo.
2. Pakrieytin ang mga bata ng maikling ritmo at pabuuin ng isang rondo.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng collage ng mga bagay na umiikot-ikot.

No comments: