Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Tuesday, January 15, 2008

PANGKALUSUGAN 4 – Ang Mapagmahal na Nilalang

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Natutukoy ang mga bagay na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos
2. Nakagagawa ng sariling opinion batay sa paksang pinag-uusapan
3. Napapahalagahan ang mga detalye sa sanaysay

II. Paksang-Aralin: Ang Mapagmahal na Nilalang
Integrasyon:

Referens:
• Character Education 6, pp. 19-25
• TV ad na “Anak” ng Bioflu http://www.youtube.com/watch?v=Epqj2gjH2lw
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagbibigay ng maikling sanaysay patungkol sa pagmamahal ng Diyos

B. Panlinang na Gawain
1. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong:
• Tungkol sa anong bagay ang sanaysay na napakinggan?
• Sino ang tinutukoy na nilalang sa sanaysay?

C. Paglalahat
1. Anu-ano ang mga bagay na galing sa Diyos?
2. Ipaliwanag kung bakit dapat na makuntento ang bawat tao sa mga bagay na laan lamang sa kanya.D. Paglalapat
1. Tukuyin at ipaliwanag kung alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos.
• Pagdarasal pagkagaling at bago matulong
• Pakikipag-away sa mga mag-aaral
• Pagdadabog kung hindi napagbigyan sa kahilingan

IV. Gawain
1. Sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa paksang “Ipagpasalamat sa Diyos.”

V. Asaynment
1. Pumili ng TV ad na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa o sa Diyos.
2. Tukuyin kung paano ipinakita o ipinadama ang pagmamahal.

Halimbawa/Posibleng preparasyon:
“Anak” ng TV ad ng Bioflu


Ipinakita sa TV ad ng Bioflu na “Anak” ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak na may sakit. Iniwan nya ang kanyang trabaho upang maalagaan at mabantayan ang anak na may mataas na lagnat, masakit na katawan at baradong ilong.

No comments: