Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Tuesday, January 15, 2008

PANGKALUSUGAN 3 - Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagiging Maayos

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipaliliwanag ang mga kailangan sa maayos at mabikas na paggayak
2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig
3.

II. Paksang-leksyon: Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagiging Maayos at Mabikas
Integrasyon:
• EKAWP: Pakikisama, Pagpapakumbaba
• Filipino: Panlapi
Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 26-28
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 11-13
• Anchor Milk TV ad na “Anchor Family” http://www.youtube.com/watch?v=5pNaWERKgbs
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Bigyan ng pagsasanay ang mga bata tungkol sa mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan.
2. Pagbalik-aralan ang hakbang sa paglalaba

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin ang kahulugan ng mga sumusunod na talasalitaan sa pamamagitan ng pagtuklas sa salitang-ugat at mga panlaping ginamit. Gamitin ang mga nilapian at salating ugat nito sa pangungusap.

tungkulin karapatan pananagutan ginagampanan

2. Ipapanood ang TV ad na “Anchor Family” ng Anchor Milk. Hayaang nagbigay ng dalawa o tatlong pangungusap ang mga bata ukol dito.

3. Tawagin ang mga bata at tanungin kung ano ang kanilang ginagawa sa bahay.
4. Talakayin ang mga tungkulin, karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng mag-anak. Gumawa ng balangkas sa blakbord.

Kasapi ng mag-anak Tungkulin/Karapatan Pananagutan
A. Tatay
B. Nanay
C. Mga anak

5. Talakayin ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin at kung ano ang maaaring mangyari kung hindi gagampanan ang tungkulin.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipatala sa mga bata ang kanilang mga tagubilin at karapatan sa tahanan.
2. Bilang pagpapahalaga, ipasagot sa mga bata ang pantiyak na pagsubok.

Piliin sa Hanay B ang tamang sagot.
A B
1. Karapatan a. Mga gawaing ibinibigay sa bawat
kasapi ng mag-anak upang gampanan
2. Tungkulin b. Mga kalagayang tinatamasa ng
bawat kasapi ng mag-anak na may hangganan at katumbas na pananagutan
3. Pananagutan c. Obligasyon
4. Ginagampanan d. Mga tungkuling dapat gampanan
5. Kasiya-siyang pamumuhay
e. Maayos at mabuting pagsasamahan
ng mag-anak

IV. Asaynment
1. Ipatala sa mga bata ang mga paraan ng paggalang sa karapatan ng mga kasambahay. Ipaulat sa klase.

No comments: