Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Tuesday, January 15, 2008

PANGKALUSUGAN 2 - Kabuuang Kaangkupang Pisikal

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa EPK (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naisasagawa ang mga wastong gawain na nagpapaunlad ng kabuuang kaangkupang pisikal
2. Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang kaangkupang pisikal
3.

II. Paksang-leksyon: Kabuuang Kaangkupang Pisikal
Integrasyon:
• EKAWP: Pagsunod sa panuto
Sanggunian:
• Tayo Nang Magpalakas 6, Tekstbuk, pp. 27-30
• Tayo Nang Magpalakas 6, Manwal ng Guro, pp. 17-22
• Whisper “Do the Flexi moves” http://youtube.com/watch?v=ZHlZBq8Ki7o
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
Laro: 1 – 2 – 3
1. Pagpanood ng TV ad na “Do the Flexi Moves” ng Whisper.

2. Sa signal ng guro, lahat ng bata ay gagawin ang babanggiting kilos habang sumasabang sa kumpas ng “Do the Flexi Moves” at bumibilang ng isa hanggang walo at pabalik sa isa. Makakapagpagawa ng tatlong iba’t ibang kilos sa kabuuang kanta.

B. Panlinang na Gawain
1. Sabihin/Ipakita:
Ang obstacle course ay isang kaayusan ng maliliit at malalaking kagamitan na magsisilbing hadlang sa pagsasakilos ng mga gawain para sa ikauunlad ng kaangkupang pisikal tulad nang nakikita nyo sa ating palaruan. Bawat bata ay dadaan sa course sa maayos at mabilis na paraan. Ang mga balakid na inyong dadaanan ay ang mga sumusunod:
a. Mt. Pinatubo (pag-akyat para sa pagpapaunlad ng lakas)
b. Ahas (pagtakbo sa mga buklod o goma na ang bawat paa ay nakapasok sa tig-isang buklod o
goma upang mapaunlad ang kaliksihan)
c. Lungga (paggapang upang mapaunlad ang lakas at tatag ng braso at balikat)
d. Hadlang (paglundag upang mapalakas ang kalamnan ng binti)
e. Tarzan (palipat-lipat na paglambitin sa pahigang hagdan upang mapalakas ang braso at
balikat)
f. Pagtulay sa Alambre (paglakad sa balans bim o bangko o torso upang mapaunlad ang panimbang)
g. Maze (Pagkandirit sa bean bags upang maging matatag)
h. Lundag palaka (paglundag sa kahon o traffic cones para sa lakas ng binti)

2. Sabihin/Itanong:
• Ang mga buong course ay tulad sa buhay ng tao. Puno ito ng mga pagsubok.
• Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at malusog na isipan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay?

3. Pamantayan: Anu-ano ang mga dapat na laging isaisip upang maiwasan na makasakit ng kapwa at mapangalagaan din ang sarili?

4. Pagsasanay: Praktisin ang mga bata sa lugar ng mga kilos na dapat isagawa sa bawat istasyon.

5. Pagsasagawa: Hatiin ang klase sa 8 pangkat upang makajoin ang lahat at maiwasan ang kalituhan at bungguan. Ilagay ang bawat pangkat sa 8 istasyon. Sa signal na “SIMULA”, isasagawa ang kilos sa bawat istasyon ng bawat pangkat.

Makatapos ng 1 istasyon, tutuloy naman sa susunod na istasyon hanggang sa maikot ang 8 istasyon. Kung maaari doblehin ang dami ng kagamitan sa istasyon 2, 7 at 8 upang makapagsimula ang dalawang bata sa bawat istasyong ito.

6. Paglalapat:
Laro: 1 – 2 – 3

a. Pangkatin ang buong klase na anim-anim ang bawat pangkat. Ang manlalaro bilang 4, 5 at 6 ay nakahanay buhat sa panimulang guhit.
b. Manlalaro 1, ang puno, ay nakatayo sa ikutang guhit na nakaunat paitaas ang mga binti.
c. Manlalaro 2, ang tulay, ay nakatayo sa pagitan ng pamulaan at ikutang guhit; ang mga binti ay magkalayo.
d. Manlalaro 3, ang bata, ay nasa ayos pasubsob sa unahan ng pamulaang guhit.
e. Sa signal na “SIMULA”, ang manlalaro 4 ay:
__ lulukso sa ibabaw ng bato
__ gagapang sa ilalim ng tulay
__ tatakbo paikot sa puno
__ tatapikin ang kamay ng susunod na manlalaro
__ pipila sa likod ng hanay
f. Ipagpatuloy ang gawain hanggang sa matapos ang pangkat.
g. Pagkatapos, ang “bato” ay:
__ gagapang sa ilalim ng tulay
__ tatakbo paikot sa puno
__ muling gagapang sa tulay
__ tatakbong pabalik sa likod ng hanay
h. Ang “tulay” ay tatakbong paikot sa puno at pabalik sa likod ng hanay.
i. Maaaring pagpalitin ang mga tauhan at ulitin ang laro.

C. Pangwakas na Gawain
Laro: Lupa, Hangin, Apoy at Tubig

Kaayusan – Nakabilong paharap sa gitna
1. Pumili ng “taya”. May hawak ang taya ng panyo o binalumbon na diyaryo.
2. Ihahagis ng “taya” ang dyaryo/panyo sa isang bata at sasabihin ang alinman sa –LUPA, HANGIN, APOY o TUBIG at bibilangin niya ang kalaro hanggang sampu.
3. Ang mga inaasahang sagot/gagawin ng kalaro ay kapag sinabi ang:
a. “LUPA” – magsabi ng pangalan ng hayop na gumagala sa lupa
b. “HANGIN” - magsabi ng pangalan ng hayop na lumilipad sa himpapawid
c. “TUBIG” - magsabi ng pangalan ng hayop na lumalangoy sa ilog o dagat
d. “APOY” – hindi dapat magsalita ang manlalaro.

4. Kapag nakapagbigay nang wastong ang manlalaro, magpapatuloy ang “taya” sa paghuli ng iba. Kapag nagkamali ang manlalaro, magpapalit sila ng lugar ng “taya”.

IV. Pagbibigay-Halaga
1. Alin sa mga balakid sa obstacle course ang nahirapan kayong gawin? Bakit?
2. Anong mga kakayahan ng katawanang napapalakas ng mga gawain natin?

No comments: