Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 1 - Tempo

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nakikilala ang iba’t ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
2. Nakakasunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pag-awit/pagtugtog)
3. Maipapaliwanag ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin

II. Paksang-Aralin: Tempo
Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitiwala sa sarili
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk pp. 60-66
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 53-58
• Rejoice TV ad na “Kering-Keri”
http://youtube.com/watch?v=sUZVvY_W018
Mga Kagamitan:
• projector
• computer at internet (o computer at kopya ng TV ad)
• musical score ng “Pandangguhan” d menor 3/4 mi
• pitch pipe

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Praktisin ang tinig.
2. Ilahad ang musical score ng “Pandangguhan”.
3. Ipakanta ang “Pandangguhan” at pag-usapan ang nilalaman.

B. Panlinang na Gawain
1. Ipasuri ang musical score ng kanta at ipatukoy ang iba’t ibang mga simbolo o pananda.
2. Pag-usapan ang bawat pananda na babanggitin.
Halimbawa: “Andante”
3. Itanong:
• Anong bahagi ng kanta ang kailangang kantahin sa tempong andante?
• I-try nga nating kantahin?
• Patuloy na pag-usapan ang iba’t ibang panandang pantempo.
4. Ipapanood ang TV ad na “Kering-keri” ng Rejoice.

5. Itanong/Sabihin:
• Aling bahagi ng kanta ang kinakanta sa tempong adante?
• Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng bahaging ito?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Ano ang tempo?
• Anu-ano ang iba’t ibang panandang para sa tempo?
• Ano ang kahulugan ng accelerando? ng ritardando?
• Paano inaawit ang mga bahagi ng komposisyon na may ganitong tempo? Magbigay ng halimbawa.

D. Pangwakas na Gawain
1. Ipaawit na muli sa mga bata ang “Pandangguhan” at ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pantempo.
2. Itanong:
• Angkop ba ang mga pananda sa mga letra ng kanta? Ipaliwanag.

PANGKAASALAN 2 - Linya at Lawak sa Paningin

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapamalas ang kaalaman at pag-unawa sa linya
2. Natatalakay kung paano naipapakita ang movement at illusion of space sa pamamagitan ng linya
3.

II. Paksang-leksyon: Linya at Lawak sa Paningin
Integrasyon:
• EKAWP: Relasyong long distance
• English: Proverbs
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 86-90
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 68-73
• Globe TV ad na “Bridges” http://youtube.com/watch?v=fUjvhX2fKck
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng Globe TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang dating kaalaman ng mga bata tungkol sa linya.
2. Itanong:
• Ano ang linya?
• Saan nagmula ang linya?
• Anu-ano ang iba’t ibang katangian ng linya?

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Patayuin ang mga bata sa dulo ng isang mahabang corridor. Kung hindi pwede, ipamasid sa mga bata ang larawan sa pahina 86.
2. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin mo sa larawan?
• Ano ang napapansin mo sa mga linya sa magkabilang gilid ng daan?
• Ang dako na parang nagkakadikit ang dalawang linyang palayo ay tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
• Kung tatayo ka sa tabing dagat at tatanaw sa pinakamalayong kayang abutin ng paningin mo, mapapansin mo na parang may pahigang guhit o linya sa dulo. Ang linyang ito ang tinatawag na horizon o “guhit-tagpuan”. Ang horizon ay isang linyang abot-tanaw na parang dito nagtatagpo ang langit at lupa o ang langit at dagat.

Apat na bagay ang kailangan upang maging malawak sa paningin ang isang espasyo:
a. horizon o “guhit-tagpuan”
b. invisible point o “hinagap na tuldok”
c. invisible lines o “hinagap na mga guhit”
d. mga bagay na iginuhit

3. Ipapanood ang Globe TV ad na “Bridges”.

4. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin nyo sa blue(ng) ribbon?
• Ano ang ipinapahiwatig ng pagliit ng ribbon?
• Nagsisilbing tulay ng mga karakter sa advertisement ng mga ribbon. Mahaba at malayo ang naaabot ng mga ito.
5. Ipapanood ng Globe TV ad na “Giants”.

6. Itanong/Sabihin:
• Ituro ang horizon line sa mga eksana ng advertisement.
• Ikumpara ang tao o bagay na nasa pinaka-ibaba at nasa pinaka-itaas na parte ng screen:
magkapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, magbarkada, at mag-ina
7. Pag-usapan ang nilalaman ng mga advertisement:
• Anu-ano ang mga kailangang gawin upang tumibay ang isang relasyon?
8. Ipaliwanag ang mga sumusunod habang iginuguhit sa blackboard. Nandito ang paraan upang mapalawak sa paningin ang isang espasyo:
a. Gumawa ng horizon o “guhit-tagpuan” sa papel na lalagyan ng disenyo. Ang pahalang na guhit na ito ay maaaring ilagay sa alinmang bahagi ng papel
b. Sa isang bahagi ng horizon, maglagay ng isang tuldok. Ito ang tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
c. Mula sa tuldok, gumawa ng dalawang tuwid na guhit na naghihiwalay patungo sa ibaba ng papel. Ang tawag sa dalawang guhit na ito ay invisible lines o “hinagap na guhit” at maaaring burahin matapos iguhit ang disenyo. Maaaring ang mga ito ay parehong tumutungo sa kaliwa o sa kanan. At maaaring ang isa ay patungo sa kaliwa at ang isa naman ay sa kanan.
d. Sabihin:
• Sa napanood na advertisement, ang mga ribbon ay pakurba at patungo sa iba’t ibang direksyon.
(I-replay ang advertisement kung kinakailangan.)
e. Guhitan ng mga linya ang loob ng dalawang invisible lines. Seguraduhing ang dalawang dulo ng mga linya ay umaabot sa invisible point.
Mapapansin mo na umiiksi ang mga linya habang papalapit sa tuldok. Ang invisible point ay maaaring ilagay sa alinmang parte ng papel na gagawan ng larawan. Maaari rin itong lumagpas sa papel kung kinakailangan.
f. Sabihin:
• Tulad sa napanood na advertisement, may ilang ribbons na hindi makikita ang invisible point.
(I-replay ang advertisement.)
g. Ipakita ang mga larawan ng:
i. Iba’t ibang puwesto ng horizon
ii. Iba’t ibang puwesto ng invisible point
iii. Iba’t ibang direksyon ng invisible lines at mga linya sa loob nito.

C. Paglalahat
1. Itanong:
Paano mo maipapakita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya?

PANGKAASALAN 3 - Sentro ng Kawilihan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapakita ang kaalaman at pag-unawa sa mga prinsipyo
ng sining
2.
3.

II. Paksang-leksyon: Sentro ng Kawilihan
Integrasyon:
• EKAWP: Self-confidence
• EPP: Pagiging maayos at mabikas
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 112-114
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 88-91
• Bench “Bush” http://www.youtube.com/watch?v=s8JrwQ41hf0
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood at pag-usapan TV ad na “Bush” ng Bench.

2. Ipatukoy kung ano ang pinaka-binigyang atensyon sa TV ad at paano ito binigyang atensyon.
3. Talakayin ang ipinapahiwatig sa TV ad.
4. Ipalarawan ang paboritong damit o gamit ng mga bata at paano napapataas nito ang confidence nila.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipakita sa mga bata ang iba’t ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan.
2. Pag-usapan ang nabanggit na mga larawan.
Larawang pinatingkad ng kulay ang sentro ng kawilihan.
a. Itanong:
• Anu-ano ang nakikita nyo sa larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Paano ginagamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?
• Sentro ng kawilihang binigyang-diin sa pamamagitan ng mga hugis o anyo.
b. Itanong:
• Ano ang nais ipahiwatig ng pintor sa pangalawang larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Sentro ng kawilihan na inilalagay sa gitna.
c. Itanong:
• Paano ipinakita sa larawang ito ang sentro ng kawilihan?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

D. Pangwakas na Gawain
Sabihin:
Maghanap ng mga larawan sa klasrum at tukuyin ang sentro ng kawilihan ng bawat isa.

PANGKAASALAN 4 - Hakbang sa Matalinong Pagpapasya

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Malaman ang hakbang sa pagbuo
2. Makabuo ng isang matalinong pagpapasya kapag hinihingi ng pagkakataon
3.

II. Paksang-leksyon: Hakbang sa Matalinong Pagpapasya
Integrasyon:
• EKAWP: Pagkamaparaan
Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 63-64
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 33-34
• Ovaltine TV ad na “Oh No! Monster” http://youtube.com/watch?v=setXARtnEnQ
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pareportin ang mga lider hinggil sa mga batang pumasok.
2. Magsanay sa iba’t ibang uri ng pinagkukunan.
3. Magbalik-aral sa iba’t ibang factor sa mabuting pangangasiwa.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Magpakita ng larawan ng mag-anak na pupulong. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng hinuha.
2. Ipabasa ang teksto sa p. 63 ng tekstbuk. Magkaroon ng pagpapalitan ng kuru-kuro tungkol sa paksang tinatalakay. Bayaang magreport ang mga lider ng bawat pangkat sa kanilang ginawang pag-aaral.
3. Hikayating bumuo ng paglalahat ang mga bata.

C. Pangwakas na Gawain
Ipapanood ang TV ad na “Oh No! Monster” ng Ovaltine. Sundan at tukuyin ang hakbang sa matalinong pagpapasya ng karakter:
a. Tukuyin ang suliranin
b. Itakda ang layunin
c. Kilalanin ang pagkukunan
d. Magpasya
e. Pagsasakatuparan ng ginawang pagpapasya
f. PagpapahalagaIV. Asaynment
Maglista ng mga suliraning hinaharap at gawan ng pagpapasya at isagawa ang iba’t ibang hakbang.