Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 3 - Sentro ng Kawilihan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapakita ang kaalaman at pag-unawa sa mga prinsipyo
ng sining
2.
3.

II. Paksang-leksyon: Sentro ng Kawilihan
Integrasyon:
• EKAWP: Self-confidence
• EPP: Pagiging maayos at mabikas
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 112-114
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 88-91
• Bench “Bush” http://www.youtube.com/watch?v=s8JrwQ41hf0
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood at pag-usapan TV ad na “Bush” ng Bench.

2. Ipatukoy kung ano ang pinaka-binigyang atensyon sa TV ad at paano ito binigyang atensyon.
3. Talakayin ang ipinapahiwatig sa TV ad.
4. Ipalarawan ang paboritong damit o gamit ng mga bata at paano napapataas nito ang confidence nila.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipakita sa mga bata ang iba’t ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba’t ibang pamamaraan.
2. Pag-usapan ang nabanggit na mga larawan.
Larawang pinatingkad ng kulay ang sentro ng kawilihan.
a. Itanong:
• Anu-ano ang nakikita nyo sa larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Paano ginagamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan?
• Sentro ng kawilihang binigyang-diin sa pamamagitan ng mga hugis o anyo.
b. Itanong:
• Ano ang nais ipahiwatig ng pintor sa pangalawang larawan?
• Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin?
• Sentro ng kawilihan na inilalagay sa gitna.
c. Itanong:
• Paano ipinakita sa larawang ito ang sentro ng kawilihan?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan?

D. Pangwakas na Gawain
Sabihin:
Maghanap ng mga larawan sa klasrum at tukuyin ang sentro ng kawilihan ng bawat isa.

No comments: