Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 4 - Hakbang sa Matalinong Pagpapasya

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Malaman ang hakbang sa pagbuo
2. Makabuo ng isang matalinong pagpapasya kapag hinihingi ng pagkakataon
3.

II. Paksang-leksyon: Hakbang sa Matalinong Pagpapasya
Integrasyon:
• EKAWP: Pagkamaparaan
Sanggunian:
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Tekstbuk, pp. 63-64
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 33-34
• Ovaltine TV ad na “Oh No! Monster” http://youtube.com/watch?v=setXARtnEnQ
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pareportin ang mga lider hinggil sa mga batang pumasok.
2. Magsanay sa iba’t ibang uri ng pinagkukunan.
3. Magbalik-aral sa iba’t ibang factor sa mabuting pangangasiwa.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Magpakita ng larawan ng mag-anak na pupulong. Ipalarawan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng hinuha.
2. Ipabasa ang teksto sa p. 63 ng tekstbuk. Magkaroon ng pagpapalitan ng kuru-kuro tungkol sa paksang tinatalakay. Bayaang magreport ang mga lider ng bawat pangkat sa kanilang ginawang pag-aaral.
3. Hikayating bumuo ng paglalahat ang mga bata.

C. Pangwakas na Gawain
Ipapanood ang TV ad na “Oh No! Monster” ng Ovaltine. Sundan at tukuyin ang hakbang sa matalinong pagpapasya ng karakter:
a. Tukuyin ang suliranin
b. Itakda ang layunin
c. Kilalanin ang pagkukunan
d. Magpasya
e. Pagsasakatuparan ng ginawang pagpapasya
f. PagpapahalagaIV. Asaynment
Maglista ng mga suliraning hinaharap at gawan ng pagpapasya at isagawa ang iba’t ibang hakbang.

No comments: