Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 1 - Tempo

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Musika (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nakikilala ang iba’t ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
2. Nakakasunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pag-awit/pagtugtog)
3. Maipapaliwanag ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin

II. Paksang-Aralin: Tempo
Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitiwala sa sarili
Referens:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk pp. 60-66
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 53-58
• Rejoice TV ad na “Kering-Keri”
http://youtube.com/watch?v=sUZVvY_W018
Mga Kagamitan:
• projector
• computer at internet (o computer at kopya ng TV ad)
• musical score ng “Pandangguhan” d menor 3/4 mi
• pitch pipe

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Praktisin ang tinig.
2. Ilahad ang musical score ng “Pandangguhan”.
3. Ipakanta ang “Pandangguhan” at pag-usapan ang nilalaman.

B. Panlinang na Gawain
1. Ipasuri ang musical score ng kanta at ipatukoy ang iba’t ibang mga simbolo o pananda.
2. Pag-usapan ang bawat pananda na babanggitin.
Halimbawa: “Andante”
3. Itanong:
• Anong bahagi ng kanta ang kailangang kantahin sa tempong andante?
• I-try nga nating kantahin?
• Patuloy na pag-usapan ang iba’t ibang panandang pantempo.
4. Ipapanood ang TV ad na “Kering-keri” ng Rejoice.

5. Itanong/Sabihin:
• Aling bahagi ng kanta ang kinakanta sa tempong adante?
• Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng bahaging ito?

C. Paglalahat
1. Itanong:
• Ano ang tempo?
• Anu-ano ang iba’t ibang panandang para sa tempo?
• Ano ang kahulugan ng accelerando? ng ritardando?
• Paano inaawit ang mga bahagi ng komposisyon na may ganitong tempo? Magbigay ng halimbawa.

D. Pangwakas na Gawain
1. Ipaawit na muli sa mga bata ang “Pandangguhan” at ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pantempo.
2. Itanong:
• Angkop ba ang mga pananda sa mga letra ng kanta? Ipaliwanag.

1 comment:

Anonymous said...

wala k bng cd ng msep 6? ung mga kanta sa aklat