Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Thursday, January 17, 2008

PANGKAASALAN 2 - Linya at Lawak sa Paningin

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Sining (MSEP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naipapamalas ang kaalaman at pag-unawa sa linya
2. Natatalakay kung paano naipapakita ang movement at illusion of space sa pamamagitan ng linya
3.

II. Paksang-leksyon: Linya at Lawak sa Paningin
Integrasyon:
• EKAWP: Relasyong long distance
• English: Proverbs
Sanggunian:
• Umawit at Gumuhit 6, Tekstbuk, pp. 86-90
• Umawit at Gumuhit 6, Manwal ng Guro, pp. 68-73
• Globe TV ad na “Bridges” http://youtube.com/watch?v=fUjvhX2fKck
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng Globe TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pag-usapan ang dating kaalaman ng mga bata tungkol sa linya.
2. Itanong:
• Ano ang linya?
• Saan nagmula ang linya?
• Anu-ano ang iba’t ibang katangian ng linya?

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Patayuin ang mga bata sa dulo ng isang mahabang corridor. Kung hindi pwede, ipamasid sa mga bata ang larawan sa pahina 86.
2. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin mo sa larawan?
• Ano ang napapansin mo sa mga linya sa magkabilang gilid ng daan?
• Ang dako na parang nagkakadikit ang dalawang linyang palayo ay tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
• Kung tatayo ka sa tabing dagat at tatanaw sa pinakamalayong kayang abutin ng paningin mo, mapapansin mo na parang may pahigang guhit o linya sa dulo. Ang linyang ito ang tinatawag na horizon o “guhit-tagpuan”. Ang horizon ay isang linyang abot-tanaw na parang dito nagtatagpo ang langit at lupa o ang langit at dagat.

Apat na bagay ang kailangan upang maging malawak sa paningin ang isang espasyo:
a. horizon o “guhit-tagpuan”
b. invisible point o “hinagap na tuldok”
c. invisible lines o “hinagap na mga guhit”
d. mga bagay na iginuhit

3. Ipapanood ang Globe TV ad na “Bridges”.

4. Itanong/Sabihin:
• Ano ang napapansin nyo sa blue(ng) ribbon?
• Ano ang ipinapahiwatig ng pagliit ng ribbon?
• Nagsisilbing tulay ng mga karakter sa advertisement ng mga ribbon. Mahaba at malayo ang naaabot ng mga ito.
5. Ipapanood ng Globe TV ad na “Giants”.

6. Itanong/Sabihin:
• Ituro ang horizon line sa mga eksana ng advertisement.
• Ikumpara ang tao o bagay na nasa pinaka-ibaba at nasa pinaka-itaas na parte ng screen:
magkapatid, mga hagdan ng Banawe Rice Terraces, Chocolate Hills, magbarkada, at mag-ina
7. Pag-usapan ang nilalaman ng mga advertisement:
• Anu-ano ang mga kailangang gawin upang tumibay ang isang relasyon?
8. Ipaliwanag ang mga sumusunod habang iginuguhit sa blackboard. Nandito ang paraan upang mapalawak sa paningin ang isang espasyo:
a. Gumawa ng horizon o “guhit-tagpuan” sa papel na lalagyan ng disenyo. Ang pahalang na guhit na ito ay maaaring ilagay sa alinmang bahagi ng papel
b. Sa isang bahagi ng horizon, maglagay ng isang tuldok. Ito ang tinatawag na invisible point o “hinagap na tuldok”.
c. Mula sa tuldok, gumawa ng dalawang tuwid na guhit na naghihiwalay patungo sa ibaba ng papel. Ang tawag sa dalawang guhit na ito ay invisible lines o “hinagap na guhit” at maaaring burahin matapos iguhit ang disenyo. Maaaring ang mga ito ay parehong tumutungo sa kaliwa o sa kanan. At maaaring ang isa ay patungo sa kaliwa at ang isa naman ay sa kanan.
d. Sabihin:
• Sa napanood na advertisement, ang mga ribbon ay pakurba at patungo sa iba’t ibang direksyon.
(I-replay ang advertisement kung kinakailangan.)
e. Guhitan ng mga linya ang loob ng dalawang invisible lines. Seguraduhing ang dalawang dulo ng mga linya ay umaabot sa invisible point.
Mapapansin mo na umiiksi ang mga linya habang papalapit sa tuldok. Ang invisible point ay maaaring ilagay sa alinmang parte ng papel na gagawan ng larawan. Maaari rin itong lumagpas sa papel kung kinakailangan.
f. Sabihin:
• Tulad sa napanood na advertisement, may ilang ribbons na hindi makikita ang invisible point.
(I-replay ang advertisement.)
g. Ipakita ang mga larawan ng:
i. Iba’t ibang puwesto ng horizon
ii. Iba’t ibang puwesto ng invisible point
iii. Iba’t ibang direksyon ng invisible lines at mga linya sa loob nito.

C. Paglalahat
1. Itanong:
Paano mo maipapakita ang galaw at lawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya?

2 comments:

Ronald said...

Galing sana marami pang lesson plan pati music at art magagamit ko sa mga lessons ko.

Anonymous said...

tnks tlaga sa pagpost ng ideyang ito...well-made...hoping for more lesson plans in msep grde 6....god bless!