Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Monday, January 14, 2008

PANGKAPALIGIRAN 1 - Topograpiya

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nakikilala ang mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng bansa
2. Naipakikita ang paghanga sa magagandang anyong tubig at anyong lupa na bumubuo sa hangganang sakop ng Pilipinas
3. Nagagamit nang wasto ang mapa sa paglalarawan ng topograpiya ng Pilipinas

II. Paksang-leksyon: Topograpiya
Integrasyon:
• EKAWP: Pangangasiwa ng Pinagkukunang-Yaman
Sanggunian:
• Batayang Aklat sa Hekasi 6, Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 74-78
• Smart/DOT “Summer Biyahe Tayo” http://youtube.com/watch?v=zZtynrZzPz4
Mga Kagamitan:
• mapang pisikal ng Pilipinas
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Summer Biyahe Tayo” ng Smart at DOT

2. Hayaang kilalanin ng mga bata ang bawat anyong lupa at anyong tubig na bumubuo ng topograpiya ng bansa.
3. Pag-usapan ang nilalaman ng TV ad.
4. Itanong:
• Paano napakikinabangan ng gobyerno ang mga likas na yaman ng bansa?

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ilahad ang mapang pisikal gn Pilipinas.
2. Ipahanap sa mapang pisikal ang mga bundok, bulkan, talampas, at lambak. Ipalarawan at ipahambing ang mga anyong lupa.
3. Ipaturo at ipatukoy ang mga bahaging nagpapakita ng mahalagang anyong tubig gaya ng dagat, lawa, at ilog. Ipalarawan at ipabigay ang pagkakaiba ng bawat isa.
4. Ipapanood muli ang TV ad, kung kinakailangan, at pag-usapan ang kahalagahan ng topograpiya sa bansa.
5. Ipaugnay ang topograpiya ng bansa sa pamumuhay ng mga tao.

C. Pangwakas na Gawain
1. Bumuo ng apat na pangkat. Papiliin ng isang rehiyon sa mapa ang bawat pangkat na maaari nilang pag-aralan. Pabigyang-diin sa gagawing pag-uulat ang topograpiya ng lugar na pinag-aralan.
2. Magkakaroon ng isang kunwaring paglalakbay sa iba-ibang rehiyon na gumagamit ng mapang pisikal. Hayaang magkaroon ng kasanayan ang mga bata na maisa-isa ang mga anyong lupa at anyong tubig na madaraanan sa paglakbay.

IV. Pagtataya
1. Hikayatin ang klase na basahin at ipaliwanag ang mga pahayag sa Isipin Muli at Tandaan sa pahina 78.

PANGKAPALIGIRAN 2 - Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naisasagawa ang mga paraan ng matalinong pangangalaga ng likas na pinagkukunang-yaman
2. Nakakasunod sa mga tuntunin at patakaran tungkol sa paggamit ng pinagkukunang-yaman.
3.

II. Paksang-leksyon: Matalinong Pangangalaga ng Pinagkukunang-Yaman
Integrasyon:
• Hekasi: Anyong Lupa at Anyong Tubig
Sanggunian:
• Pilipino sa Ugali at Asal 6, pp. 22-29
• Globe TV ad “Giants” http://youtube.com/watch?v=b_aruPRc5-Q
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ad)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Ipapanood ang TV ad na “Giants” ng Globe

2. Pag-usapan:

Likas na yaman ay handog ng Maykapal,
Matalinong pangangalaga nito’y kabutihang asal

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Talakayin ang mga maaaring maging epekto ng pag-abuso sa kapaligiran.
2. Papagbigayin ng mga maaaring gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran.
3. Ipasagot ang Pag-usapan Natin sa pp. 24.
4. Ipabasa ang teksto sa pp. 24-25.


C. Pangwakas na Gawain
Sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa sumusunod. Isulat ito sa nowtbuk o sa papel. 1. Nagpiknik ang inyong klase sa isang beach resort. Bago kayo umalis, sinabihan kayo ng inyong guro na linisin ang paligid.
2. Sa paglalakad mo sa bukid, nakakita ka ng chrysalis na gumagapang sa isang tuyong puno.
3. Niyaya ka ng iyong kaibigan na manirador ng ibon sa parang.

IV. Asaynment
1. Gumawa ng plakards tungkol sa matalinong pangangalaga ng kalikasan at pinagkukunang-yaman.

PANGKAPALIGIRAN 3 - Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Natutukoy ang mga kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa pag-unlad ng kabuhayan ng mag-anak.
2. Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng paghahayupan sa pag-unlad ng ekonimiya ng bansa.
3.

II. Paksang-leksyon: Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop
Integrasyon:

Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 77-78
• Pigrolac TV ad na “Habang Bata Pa” http://youtube.com/watch?v=z7YXd2_fXn4
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Magbalik-aral tungkol sa mga kabutihang dulot ng paghahalaman sa pamilya at iugnay ito sa aralin.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipapanood ang TV ad na “Habang Bata Pa” ng Pigrolac”.

2. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop at hayaang isalaysay ang kanilang karanasan.
3. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa kapakinabangang dulot ng pag-aalaga ng hayop. Ipabasa ang Batayang Aklat pp.116-117 para sa karagdagang kaalaman.
4. Magpalitan ng kuro-kuro ukol dito.

C. Pangwakas na Gawain
1. Pakipanayamin ang mga mag-aaral sa mga kilalang may karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Ipasulat sa malinis na papel ang mga nalikom na impormasyon at ipaulat sa harap ng klase.
2. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Punan ng wastong salita ang bawat blank.

a. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing dapat pag-ukulan ng _____ at oras upang magtagumpay.
b. Nakakatulong sa _____ n gating kabuhayan ang pag-aalaga ng hayop.
c. Ang pag-aalaga ng hayop ay nagdudulot ng karagdagang kaalamang _____ at pang-ekonomiya.
d. Nagsisilbing _____ sa pamayanan ang mag-anak na nag-uukol sa ganitong gawain.
e. Nakakabawas sa gugugulin sa pagkain at nakakadagdag sa _____ ng mag-anak ang pag-aalaga ng hayop.

IV. Asaynment
Magpasulat ng isang sanaysay tungkol sa “Kahalagahan ng Pag-aalaga ng Hayop.”

PANGKAPALIGIRAN 4 - Ang Matalinong Pamimili

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisaalang-alang ang mga bagay sa matalinong pamimili.
2. Naiisa-isa ang mga wastong kaugalian sa pagpili, paghahanda, at pagluluto ng pagkain tulad ng prutas, gulay, karne, itlog atbp.
3.

II. Paksang-leksyon: Ang Matalinong Pamimili
Integrasyon:
• EKAWP:
Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 109-111
• Knorr TV ad na “Mechanics - Manghuhula” http://youtube.com/watch?v=fLjtv0LNPzY
Mga Kagamitan:
• mga sariwang gulay, prutas, pirasong karne, isada, itlog atbp.
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagbalik-aralan ang Tatlong Pangkat ng Pagkain, ang katuturan at kahalagahan nito.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Itanghal ang mga dinalang sariwang pagkain ng mga bata, tsart ng Tatlong Pangkat ng Pagkain, at mga larawan ng mga kaugalian sa paghahanda ng pagkain.
2. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tunay na halimbawa, talakayin ang talasalitaang ito:

napapanahon etiketa

3. Bukod sa inihandang pag-uulat tungkol sa katangian ng sariwang pagkain, ipasuri sa mga bata ang dinalang sariwang gulay at prutas. Ipatalakay sa mga bata ang mga palatandaan na ang mga ito ay sariwa.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipabuo sa mga bata ang tsart na nasa blackboard tungkol sa mga katangian ng sariwang pagkain.
2. Ipalagom sa kanila ang mga kaisipang napag-aralan.
3. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. Mas makakatipid tayo sa oras, lakas, at salapi kung tayo
ay mamimili ng _____.
a. paisa-isa b. paunti-unti c. araw-araw d. maramihan

2. Paano pipilin ang sariwang isda?
a. mapula ang hasang c. mapula ang mga mata
b. may masamang amoy d. lumulutang sa tubig

3. Mapapadali ang pamimili at walang makakalimutan kung may
ihinandang _____.
a. resipe c. lista ng pamimilhin
b. menu d. lista ng pagkain

4. Anong katangian ng pagkain ang dapat isaalang-alang sa
pamimili?
a. mura b. malinis c. masarap d. masustansya

5. Sa pamimili ng mga gulay, higit kang makakatipid kung
bibilhin mo ang _____.
a. ginadgad na c. magulang na
b. balat at putol-putol na d. bagong pitas

IV. Asaynment
Ipapanood ang TV ad na “Mechanics - Manghuhula” ng Knorr at pasulatin ng opinyon tungkol sa mga nakapaketeng panimpala at sangkap tulad: sinigang at sampalok mixes, at chicken at pork cubes.