Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Monday, January 14, 2008

PANGKAPALIGIRAN 4 - Ang Matalinong Pamimili

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisaalang-alang ang mga bagay sa matalinong pamimili.
2. Naiisa-isa ang mga wastong kaugalian sa pagpili, paghahanda, at pagluluto ng pagkain tulad ng prutas, gulay, karne, itlog atbp.
3.

II. Paksang-leksyon: Ang Matalinong Pamimili
Integrasyon:
• EKAWP:
Sanggunian:
• Batayang Aklat para sa Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, pp. 116-117
• Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 6, Manwal ng Guro, pp. 109-111
• Knorr TV ad na “Mechanics - Manghuhula” http://youtube.com/watch?v=fLjtv0LNPzY
Mga Kagamitan:
• mga sariwang gulay, prutas, pirasong karne, isada, itlog atbp.
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Pagbalik-aralan ang Tatlong Pangkat ng Pagkain, ang katuturan at kahalagahan nito.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Itanghal ang mga dinalang sariwang pagkain ng mga bata, tsart ng Tatlong Pangkat ng Pagkain, at mga larawan ng mga kaugalian sa paghahanda ng pagkain.
2. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tunay na halimbawa, talakayin ang talasalitaang ito:

napapanahon etiketa

3. Bukod sa inihandang pag-uulat tungkol sa katangian ng sariwang pagkain, ipasuri sa mga bata ang dinalang sariwang gulay at prutas. Ipatalakay sa mga bata ang mga palatandaan na ang mga ito ay sariwa.

C. Pangwakas na Gawain
1. Ipabuo sa mga bata ang tsart na nasa blackboard tungkol sa mga katangian ng sariwang pagkain.
2. Ipalagom sa kanila ang mga kaisipang napag-aralan.
3. Ipasagot ang pantiyak na pagsubok.

Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. Mas makakatipid tayo sa oras, lakas, at salapi kung tayo
ay mamimili ng _____.
a. paisa-isa b. paunti-unti c. araw-araw d. maramihan

2. Paano pipilin ang sariwang isda?
a. mapula ang hasang c. mapula ang mga mata
b. may masamang amoy d. lumulutang sa tubig

3. Mapapadali ang pamimili at walang makakalimutan kung may
ihinandang _____.
a. resipe c. lista ng pamimilhin
b. menu d. lista ng pagkain

4. Anong katangian ng pagkain ang dapat isaalang-alang sa
pamimili?
a. mura b. malinis c. masarap d. masustansya

5. Sa pamimili ng mga gulay, higit kang makakatipid kung
bibilhin mo ang _____.
a. ginadgad na c. magulang na
b. balat at putol-putol na d. bagong pitas

IV. Asaynment
Ipapanood ang TV ad na “Mechanics - Manghuhula” ng Knorr at pasulatin ng opinyon tungkol sa mga nakapaketeng panimpala at sangkap tulad: sinigang at sampalok mixes, at chicken at pork cubes.

1 comment:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/