Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Wednesday, January 16, 2008

B. PANGKABUHAYAN 1 – Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Nasusuri ang mga karapatan ng mamamayan Pilipino ayon sa isinasaad ng Saligang Batas
2. Naipapakita ang karapatan sa pagganap ng mga tungkulin o pananagutan bilang mamamayang Pilipino
3. Naipamamalas ang kasanayan sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita at ideya

II. Paksang-leksyon: Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Integrasyon:
• EKAWP: Pagtitipid

Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 144-150
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Manwal ng Guro, pp. 50-56
• Tide TV ad na “Gulat Ka? (Rally)” nasyunal na telebisyon o http://www.youtube.com/watch?v=emKlol4aka0 (inispoof)
• Talk N Text na “Reporter” http://youtube.com/watch?v=QJLqyzz0DI4
• ABS-CBN ad na “Iboto Mo, Patrol Mo” http://youtube.com/watch?v=ngkM-dXotq4

Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Lagyan ang bulletin board ng mga larawan, balita at iba pang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga mamamayan. Ihanda rin ang mga babasahin, tulad ng kopya ng Saligang Batas na gagamitin sa klase.
2. Tawagin ang pansin ng klase sa mga impormasyon sa bulletin board. Gawing hamon sa kanila ang pagkilala sa mga ideyang ipinapahiwatig ng mga nakadispley.

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Ipabasa ang Artikulo III ng Saligang Batas ng 1987.
2. Isa-isang talakayin ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino.

C. Paglalahat
1. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

D. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Gulat ka? (Rally) ng Tide – karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon“Reporter” ng Talk N Text – karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, karapatan sa pananalita at pamamahayag, at, kalayaan sa paninirahan at paglalakbay“Boto Mo, Ipatrol Mo ng ABS-CBN – karapatan sa Pagboto, karapatan sa pagnanalita at pamamahayag, at karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpepetisyon2. Ipatukoy ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na ipinapakita o tinatamasa ng karakter sa TV ad.
3. Talakayin ang nilalaman ng TV ads. Pag-usapan ang pagtitipid.

IV. Pagtataya
Sabihin kung ang sumusunod ay itinakda o ipinagbabawal ng Saligang Batas. Isulat ang IT kung itinatakda at IP kung ipinagbabawal. Gumamit ng sagutang papel.

a. bill of attainder
b. ex post facto law
c. pagpipiyansa
d. pagbilanggo sa hindi makabayad ng utang
e. pagpiit nang walang paglilitis
f. labis-labis na multa
g. parusang kamatayan
h. pagsuspinde sa pribelehiyo ng writ of habeas corpus
i. pagtatanggol ng abogado
j. pagtestigo laban sa sarili
k. mabilis, walang pinapanigan at publikong paglilitis
l. pagbilanggo dahil sa pampulitikang paniniwala

No comments: