Magagamit ang TV ads sa pagtuturo

Wednesday, January 16, 2008

PANGKABUHAYAN 2 – Pandarayuhan

Semi-Detalyadong Planong Leksyon sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HEKASI)
Ikaanim na Grado

University of Nueva Caceres
Elementary Laboratory, T.P. 2007-2008

I. Kasanayan sa Pagkatuto
1. Naiisa-isa ang mga dahilan ng pandarayuhan
2. Nasasabi ang katangian ng nandarayuhan
3. Naipahahayag ang sariling opinyon hinggil sa mga pangunahing usaping kaugna ng populasyon sa bansa

II. Paksang-leksyon: Pandarayuhan
Integrasyon:
• EKAWP: Pagpapasya
Sanggunian:
• Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, Tekstbuk, pp. 12-15
• Smart TV ad na “Stewardess” http://www.youtube.com/watch?v=7rl4DQZNGfE
• Super Ferry TV ad na “Ms. Barangay” http://www.youtube.com/watch?v=9FnZfcWDHN8
• Talk N Text TV ad na “Tropa” http://www.youtube.com/watch?v=jWhBRIfbwkk
Mga Kagamitan:
• projector
• computer na may internet connection (o computer at kopya ng TV ads)

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
1. Isulat sa blakbord ang salitang “Pilipino”. Ganyakin ang mga mag-aaral na magbigay ng mga pakahulugan nila sa salitang ito. Ipasulat sa blakbord ang mga sagot.
2. Ipasuri sa klase ang mga kahulugang ibinigay. Ipatukoy ang mga magkakatulad at itanong kung tatanggapin nilang lahat ang mga ito o kaya ay aalisin na lang ang iba at pipili ng isa. Ipapuna rin kung may maling ideya at ipawasto ito.
3. Ipabuo ang mga mapagkakasunduan nilang paliwanag sa salitang “Pilipino”.
4. Ibigay ang kahulugan ng “Pilipino” at populasyon

B. Mga Gawain sa Pagdevelop ng Leksyon
1. Tanungin ang mga mag-aaral kung sinu-sino ang dating naninirahan sa sa ibang lugar. Tanungin din kung bakit sila lumipat o nandayuhan sa lugar na tinitirhan nila ngayon. Itala ang mga sagot sa blakbord. Alamin kung sino naman sa klase ang ibig lumipat ng lugar na titirhan o mandayuhan kung magkakaroon ng pagkakataon. Ipabigay rin ang kanilang dahilan.
2. Itanong kung ano ang magiging epekto ng paglipat ng tirahan o pandarayuhan sa lugar na nilipatan at inalisan.
3. Ipasuri at pabigyang-kahulugan ang datos tungkol sa pandarayuhan sa bansa. Sa aling mga lugar pumupunta ang karamihan sa mga nandarayuhan? Sa aling lugar naman kakaunti ang pumupunta? Papag-aralan din ang pahina.
4. Talakayin ang factors at katangian ng pandarayuhan.
5. Magpabuo ng mga kongklusyon sa mga tinalakay.

C. Pangwakas na Gawain
1. Papanoorin ang mga sumusunod na TV ads:
“Stewardess” ng Smart – hanapbuhay, pandarayuhang panlabas

“Ms. Barangay” ng Super Ferry – edad, pandarayuhang panloob (urban)

“Tropa” ng Talk N Text – edad, pandarayuhang panloob (rural)

2. Ipatukoy ang salik at katangian ng pandarayuhan na makikita sa bawat TV ad.

IV. Asaynment
1. Kumuha ng mga datos tungkol sa populasyon ng inyong barangay mula sa inyong kapitan.

Halimbawa: bilang ng populasyon sa loob ng ilang
panahon, kasarian, gulang at iba pa

2. Ilahad ito sa pamamagitan ng table.

No comments: